Më 7 tetor 2013, Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian miratoi Strategjinë e Kombëtare për Integrim Evropian, “Kosova 2020: Një qasje pjesëmarrëse.” Procesi i hartimit të Strategjisë u iniciua në takimin e parë të Këshillit, në mars të vitit 2012, ku u rekomandua themelimi i një Task Force me qëllim hartimin e Strategjisë Kombëtare, duke siguruar konsensus të plotë me të gjithë aktorët e shoqërisë kosovare të përfshirë në këtë proces. Hartimi i Strategjisë është mbështetur nga të gjitha institucionet, partitë politike, shoqëria civile, komuniteti akademik dhe i biznesit, si dhe akterët tjerë relevant të shoqërisë.

 

Dokumenti i strategjisë: Analiza mbështetëse për Strategjinë Kombëtare: