Legjislacioni

Legjislacioni primarLegjislacioni sekondar

Aktet e Presidentit

RREGULLORE (P) NR. 02/2022 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PRESIDENCËSRREGULLORE (P) NR. 01/2021 PËR PROCEDURAT E PRANIMIT TË DETYRËS SË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSRREGULLORE (P) NR. 02/2019 PËR CEREMONINË E BETIMIT TË PROKURORËVERREGULLORE (P) NR. 01/2019 PËR CEREMONINË E BETIMIT TË GJYQTARËVERREGULLORE (P) NR. 02/2018 PËR TITULLIN: AMBASADOR I VULLNETIT TË MIRËRREGULLORE (P) NR. 01/2018 PËR PROCESIN E PROPOZIMIT TË EMËRIMIT TË AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSSTATUTI I KËSHILLIT KONSULTATIV PËR KOMUNITETERREGULLORE (P) NR. 02/2017 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT PËR FALJEN E PERSONAVE TË DËNUARRREGULLORE (P) NR. 01/2017 PËR PROCEDURËN E DHËNIES SË SHTETËSISË NGA PRESIDENTI PËR INTERES TË VEÇANTË TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSRREGULLORE (P) NR. 05/2016 PËR PUNËN E KOMISIONIT VLERËSUES PËR DEKORATA Prishtinë,RREGULLORE (P) NR. 04/2016 PËR LLOJET E DEKORATAVE DHE PROCEDURAT PËR DHËNIEN DHE REVOKIMIN E TYRERREGULLORE (P) NR. 03/2016 PËR PROCEDURËN E DHËNIES SË AUTORIZIMEVE NGA PRESIDENTI PËR LIDHJEN E MARRËVESHJEVE NDËRKOMBËTARE SI DHE PËR PROCEDURËN E RATIFIKIMIT TË MARRËVESHJEVE NDËRKOMBËTARE NGA PRESIDENTI

Aktet e Sekretarit te Zyrës së Presidentit

KËRKESA PËR PUNË PRAKTIKEUA 01 2022 PËR PRAKTIKANTET NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 04/2021 PËR NDARJEN E SUBVENCIONEVE NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 03/2021 PËR KARTELAT IDENTIFIKUESE NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 02/2021 PËR AKREDITIMIN E PËRFAQËSUESVE TË MEDIAVE NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 01/2021 PËR REALIZIMIN E VIZITAVE TË ORGANIZUARA NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 02/2019 PËR UDHËTIMET ZYRTARE TË PRESIDENTITUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 01/2019 PËR VEPRIMET QË NDËRMERREN NË PRESIDENCË PËR MISIONET E REPUBLIKËS SË KOSOVËS JASHTË VENDIT UDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 01/2018 PËR MENAXHIMIN E PASURISË JO FINANCIARE NË PRESIDENCËSTATUTI I KOMITETIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 04/2017 PËR CAKTIMIN E SHPENZIMEVE TË REPREZENTACIONIT NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 03/2017 PËR SHËRBIMET JURIDIKE NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 02/2017 PËR PËRDORIM TË TELEFONISË FIKSE DHE MOBILE NË PRESIDENCËUDHËZIM ADMINISTRATIV (SZP) NR. 01/2016 PËR KALKULIMIN E PAGËS SË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS