Zakonodavstvo

Primarno zakonodavstvoSekundarno zakonodavstvo

Akti predsednika

UREDBA (P) BR. 02/2022 O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU PREDSEDNIŠTVAUREDBA (P) BR. 01/2021 O PROCEDURAMA PREUZIMANJA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE KOSOVOUREDBA (P) BR. 02/2019 O CEREMONIJI POLAGANJA ZAKLETVE TUŽILACAUREDBA (P) BR. 01/2019 O CEREMONIJI POLAGANJA ZAKLETVE SUDIJAUREDBA (P) BR. 02/2018 O TITULI: AMBASADOR DOBRE VOLJEUREDBA (P) BR. 01/2018 O PROCESU PREDLOGA IMENOVANJA GENERALNOG REVIZORA REPUBLIKE KOSOVO Priština, 29.STATUT KONSULTATIVNOG VEĆA ZA ZAJEDNICEUREDBU (P) BR. 02/2017 O KRITERIJUMIMA I POSTUPCIMA POMILOVANJA ZA OSUĐENE OSOBEUREDBA (P) BR. 01/2017 O POSTUPKU DAVANJA DRŽAVLJANSTVA OD STRANE PREDSEDNIKA U POSEBNOM INTERESU REPUBLIKE KOSOVAUREDBA (P) NR. 05/2016 O RADU KOMISIJE ZA OCENU ODLIKOVANJA Priština, 21.12.2016.UREDBA (P) NR. 04/2016 O VRSTAMA ODLIKOVANJA I POSTUPCIMA NJIHOVOG DODELJIVANJA I ODUZIMANJAUREDBA (P) BR. 03/2016 O POSTUPKU DAVANJA OVLAŠĆENJA OD STRANE PREDSEDNIKA RADI SKLAPANJA MEĐUNARODNIH SPORAZUMA KAO I O POSTUPKU RATIFIKACIJE MEĐUNARODNIH SPORAZUMA OD STRANE PREDSEDNIKA

Akti sekretara Kancelarije predsednika

ZAHTEV ZA ANGAŽOVANJE NA PRAKSIAU 01 2022 O PRAKSI U PREDSEDNIŠTVUADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (SKP) BR. 04/2021 O DODELI SUBVENCIJA U PREDSEDNIŠTVU ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA (SKP) BR. 03/2021 O IDENTIFIKACIONIM KARTICAMA U PREDSEDNIŠTVU ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA (SKP) BR. 02/2021 O AKREDITACIJI PREDSTAVNIKA MEDIJA U PREDSEDNIŠTVUADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (SKP) BR. 01/2021 O REALIZOVANJU POSETA ORGANIZOVANIH U PREDSEDNIŠTVUADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (SKP) BR. 02/2019 O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA PREDSEDNIKAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (SKP) BR. 01/2019 O POSTUPCIMA KOJI SE PREDUZIMAJU U PREDSEDANIŠTVU O MISIJAMA REPUBLIKE KOSOVO VAN ZEMLJEADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (SKP) BR. 01/2018 O UPRAVLJANJU NEFINANSIJSKOM IMOVINOM U PREDSEDNIŠTVU Priština, 27.STATUT KOMITETA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU U PREDSEDNIŠTVUADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (SKP) BR. 04/2017 O ODREĐIVANJU TROŠKOVA REPREZENTACIJE U PREDSEDNIŠTVU Priština, 26.10.2017.ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (SKP) BR. 03/2017 O PRAVNIM USLUGAMA U PREDSEDNIŠTVUADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (SZP) BR. 02/2017 O KORIŠĆENJU FIKSNE I MOBILNE TELEFONIJE U PREDSEDNIŠTVUADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (SKP) BR. 01/2016 O RACÌŒUNANJE PLATE PREDSEDNIKA REPUBLIKE KOSOVA