presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Zaključci Saveta za demokratiju o postupcima protiv nasilja po rodnom osnovu

Savet za Demokratiju i ljudska prava, na sastanku koji je održan 2. decembra 2022. godine doneo je kao zaključak konkretne preporuke o dole navedenim pitanjima, a koje se odnose na nasilje po rodnom osnovu. Ovaj dokument će se dalje dopuniti akcionim planom. U nastavku saopštenja su preporuke:

Sprečavanje 

Stvaranje ili ubrzavanje razmatranja posebnih procedura u Policiji, tužilaštvima, sudovima, institucijama za zaštitu žrtava i socijalnih radnika, kako bi se bavili nasiljem u porodici, nasiljem po rodnom osnovu i seksualnim nasiljem (budući svesni da su ova tri oblika zločina po rodnom osnovu međusobno povezana). To uključuje, ali se ne ograničava na: 
sprovođenje Državnog protokola za tretiranje slučajeva seksualnog nasilja u okviru Strategije i Akcionog plana protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama; 
određivanje koordinatora za nasilje u porodici i nasilje nad ženama i devojkama u osnovnim tužilaštvima; 
sprovođenje kurikuluma o tretiranju nasilnika u okviru Strategije i Akcionog plana protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama; 
Unapređene i specijalizovane obuke pripadnika Policije, tužilaštava i sudova, koji se bave slučajevima nasilja po rodnom osnovu; 
Povećanje logističkih kapaciteta Policije Kosova za timove praćenja i tretiranja slučajeva nasilja po rodnom osnovu, uključujući i osnivanje relevantnih jedinica u slučajevima kada one nedostaju;
Žrtvama nasilja pružati besplatnu pravnu pomoć, nezavisno od njihovog socijalno-ekonomskog stanja i ujedno povećati saradnju kako bi se žrtve upoznale sa postojanjem mogućnosti za dobijanje besplatne pravne pomoći. 
Da se eliminišu birokratske procedure za nadoknadu žrtvama, kako je predviđeno zakonodavstvom na snazi; 
Nastavak redovnih sastanaka Saveta za demokratiju i ljudska prava i Međuministarske grupe za tretiranje nasilja po rodnom osnovu; 
Posebni modul za ljudska prava i rodnu jednakost, sa posebnom usredsređenošću na pitanja koja se odnose na nasilje po rodnom osnovu. Ovaj modul će se predavati u preduniverzitetskom obrazovanju; 
Razmatranje udžbenika u duhu rodne jednakosti i eliminisanje svakog sadržaja koji je u suprotnosti sa vrednošću rodne jednakosti. 
Donošenje podzakonskih akata koji obezbeđuju da sve obrazovne institucije, na svim nivoima donesu unutrašnje normativne akte za sprečavanje i prijavljivanje seksualnog uznemiravanja; 
Povećanje broja psihologa i pedagoga u školama; 
Povećanje kapaciteta Inspektorata obrazovanja; 
Dodela adekvatnih budžetskih sredstava za sprovođenje Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama; 
Sastavljanje posebnih sektorskih politika o seksualnom uznemiravanju i za privatni sektor, uključujući i onih za sprečavanje seksualnog uznemiravanja, ali i protokola za prijavljivanje uznemiravanja u tom sektoru i obaveznih njihovih tretiranja; 
Povećanje nivoa funkcionalne organizovanosti sektora nasilja u porodici u Direkciju u okviru Policije Kosova; 
Nastavak građenja „prijateljskih soba“ za žrtve nasilja u porodici u okviru Policije Kosova; 
Stvaranje adekvatnog mehanizma saradnje sa sektorom ITK-a, NVO-ima i medijima u cilju konkretnog delovanja u vezi sa seksističkim govorom i nasiljem koje se izražava na društvenim mrežama; 
Pružanje ekspertize za Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama i devojkama; 
Dopuna standardnih procedura delovanja i njihovo potpuno usklađivanje sa zakonskim izmenama, kao što su izmene u Krivičnom zakoniku i onim ustavnim, u vezi sa uključivanjem Istambulske konvencije, koja je direktno sprovodljiva na Kosovu. Takođe, razmatranje standardnih procedura postupanja nakon usvajanja dotičnog zakonodavstva; 
Da se licenciraju ustanove javnog zdravlja, čime bi se standardizovala i praksa reagovanja na zahteve građana; 
Podela budžeta koji je neophodan za elektronsko nadgledanje; 
Stavljanje signalne narukvice za fizičke pokrete lica koje je prijavljeno za nasilje nad ženama i nasilje u porodici; 
Povećanje bezbednosti u javnim zdravstvenim institucijama; 
Razmatranje dotičnog zakonodavstva koji ima veze sa sprečavanjem, zaštitom i rehabilitacijom od nasilja po rodnom osnovu. 
Razmatranje sprovođenja Protokola o sprečavanju i obraćanju nasilja u pred-univerzitetskim ustanovama preko međuinstitucionalne grupe kojom rukovodi MONTI. 

Međuinstitucionalna saradnja 

Stvaranje ili razmatranje posebnih protokola koordinacije između Policije, tužilaštava, sudova i centara za smeštaj žrtava nasilja po rodnom osnovu. 
Ove linije i protokoli moraju obuhvatiti i zdravstveni sektor kako bi se normirala reakcija i prijavljivanje sumnji na nasilje ili nasilje u porodici od strane zdravstvenih radnika. To se može realizovati preko sprovođenja Integrisane zdravstvene nege koja obuhvata i usluge fizičke, psihičke i finansijske nege žrtvi; 
Imenovanje odgovornih službenika u Policiji Kosova za redovnu komunikaciju i saradnju sa MONTI-jem, predstavnicima UKBSK-a ili drugih regionalnih bolnica, organizacijama civilnog društva i predstavnicima opština u vezi sa prijavljivanjem seksualnog uznemiravanja i nasilja po rodnom osnovu; 
Stvaranje task force u MONTI-ju (uz učešće i zastupljenost saveta roditelja i centara za socijalni rad), za borbu protiv seksualnog nasilja u školama; 
Direktna saradnja Policije Kosova sa lokalnim mehanizmima za sigurnost u zajednici i jačanje Policije u zajednici; 
Stvaranje koordinacionih mehanizama za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na opštinskim nivoima i kojima rukovode predsednici opština; 
– Redovni sastanci sa predsednicima opština; 
Korišćenje uređaja za snimanje od strane Policije Kosova tokom uzimanja početnih izjava žrtava, koliko to dozvoljava zakonodavstvo na snazi. Ovi snimci se čuvaju na zaštićenom i centralizovanom serveru. Takođe se preporučuje da se obezbedi prisustvo psihologa tokom uzimanja početne izjave. 

Kaznene politike 

Češće izricanje mere pojavljivanja u policijsku stanicu, kućnog pritvora i pretresa od strane sudova protiv lica osumnjičenih za nasilje u porodici ili nasilje po rodnom osnovu; 
Dopuna i izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, obuhvatajući i stvaranje pravnog osnova da istrage i suđenja za dela nasilja po rodnom osnovu ne traju duže od jedne godine, objavljivanje imena nasilnika i druge kaznene mere; 
Razmatranje/ dopuna uputstva za merenje oštećenja u slučajevima seksualnog nasilja i nasilja po rodnom osnovu; 
Sastavljanje izveštaja/analize koja identifikuje trendove koji su povezani sa ovim fenomenima od strane Policije Kosova, TSK-a i SSK-a za sve krivične slučajeve dela nasilja po rodnom osnovu; 
Pooštravanje disciplinskih i drugih procedura protiv službenika Policije, tužilaštava i sudova, koji ne budu postupali kako treba u slučajevima nasilja po rodnom osnovu. 

Pomoć žrtvama 

Stvaranje task force ili specijalizovanog tima (psiholog, lekar, pedagog) kako bi se pomoglo u momentalnoj i dugoročnoj rehabilitaciji žrtava nasilja u porodici i nasilja po rodnom osnovu; 
Jačanje centara za socijalni rad; povećanje broja zaposlenih, podizanje njihovih trenutnih kapaciteta, garantovanje neophodne budžetske podrške; 
Da se na opštinski nivoima garantuje socijalno stanovanje preživelima nasilja. U nemogućnosti socijalnih stanova primeniti praksu „bonus stanovanja“ koja je zagarantovana zakonodavstvom, gde opština plaća kiriju žrtvi; 
Povećanje budžeta za subvencionisanje NVO-a koje se bave zaštitom i pravima žena, od strane svih relevantnih institucija; 
Konstantna finansijska pomoć (mesečna) ženama i deci- žrtvama nasilja i porodici;
Konstantne medicinske usluge ženama i deci – žrtvama nasilja u porodici i nasilja po rodnom osnovu; 
Stvaranje fonda unutar Policije Kosova (novčanog) koji bi služio za podršku žrtvama makar u prvih 48 sati; 
Korišćenje priča žrtava u vezi sa uticajem događaja na njihove živote, kako bi se uticalo na obaveštavanje i senzibilizaciju javnosti. 

 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.