presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Jahjaga na ceremoniji lansiranja priručnika za sudije i tužioce u tretiranju slučajeva nasilja u porodici

Pre svega želim da čestitam Forumu i pomoći koji je Američka Ambasada dala u sastavljanju priručnika za sudije i tužioce za tretiranje slučajeva nasilja u porodici.

Nasilje u porodici je jedan veoma rasprostranjen fenomen u svim zemljama sveta i nažalost dotiče sve društvene grupe, bez razlike u kulturama, religijama, starosti, standarda života ili nivoa obrazovanja.
 
Ovaj zabrinjavajući fenomen je prisutan i u našem društvu, koje prolazi kroz izazovnu fazu izgradnje države zakona i demokratskih institucija.
 
Nasuprot mnogobrojnim izazovima i prioritetima izgradnje države, institucije Republike Kosova su posvetile izuzetnu pažnju ovoj pojavi.
 
Putem izgrađenih mehanizama u saradnji sa civilnim društvom i sa međunarodnim partnerima, institucije Republike Kosova, su njihovu aktivnost usredsredili na tri glavna stuba: na sprečavanje, zaštitu i tretiranje i rehabilitaciju i ponovnu integraciju osoba koje su pogođene nasiljem u porodici.
 
U toj sredini, bitnu ulogu ima porodica, kao glavni stub društva, mesto na kojem počinje ljubav, gde se savesni građani obrazuju i gde se rađaju i emancipuju budući lideri jedne zemlje.
 
Ali nije dovoljno samo angažovanje porodice, škola i edukativno – obrazovnih institucija, kako bi se uspešno ostvarila zaštita i tretiranje ili rehabilitacija i ponovno integrisanje, kao i drugi veoma bitni koraci institucionalnog postupanja, kao i postupanja čitavog društva. Zbog toga se traži konkretno i veoma proaktivno angažovanje institucija Republike Kosova i partnera koji su dali izuzetan doprinos u sastavljanju zakonodavstva i strategije protiv nasilja u porodici.
 
Nasilje u porodici u Republici Kosovo, na žalost je i dalje na visokom nivou, i u izveštajima međunarodnih institucija o napretku Kosova, nasilje u porodici se spominje kao jedna mrlja, kao zaostatak koji izaziva demokratiju i prava čoveka koja su garantovana Ustavom zemlje i zakonima na snazi.
 
Nasilje u porodice, koje je izraženo fizički ili psihološki, povređuje fizički i duhovni integritet žrtava i ostaje jedna od najtežih povreda ljudskih prava.
 
Kada govorimo o nasilju u porodici, uglavnom akcenat stavljamo na maltretiranje u različitim oblicima žena i dece, kao osetljive kategorije, ali od ovoga nisu izuzeti ni muškarci, jer se nasilje u porodici na Kosovu dešava kao posledica lošeg socio- ekonomskog stanja žena, dece, starih, čije je preživljavanje u zavisnosti od drugih članova porodice. 
 
Republika Kosovo je sastavila Strategiju delovanja, kako bi se borila protiv nasilja u porodici, još od jula 2013. godine institucije Kosova su prihvatile standardne procedure delovanja kako bi sprečile nasilje u porodici, koje se sprovodi Agencija za rodnu jednakost, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Policija, Državno tužilaštvo, Sudski savet, branioci žrtava i predstavnici skloništa.
 
Izvršena ocena kao rezultat Nacionalne strategije protiv nasilja u porodici, razvijene od strane Američke Ambasade i UNWOMEN, identifikovala je da se u većina slučajeva porodičnog nasilja ignoriše od strane krivičnih sudova i tretiraju se u građanskim sudovima kao pitanja privatnih osoba. Ovaj priručnik tretira najbolje prakse za sistem pravde, kako bi procesirao ove slučajeve efektivno kako u građanskim tako i u krivičnim sudovima.
 
Pravo na dostojanstven život bez nasilja je garantovano i Ustavom Kosova i određenim zakonima i zasnivajući se na ovim garancijama, institucije Kosova su preduzele niz aktivnosti kojima su izrazile našu posvećenost sprovođenju najboljih međunarodnih praksi , kako bismo postali model za sprečavanje i tretiranje nasilja u  porodici.
 
Jedan ovakav korak i objavljivanje ovog priručnika postalo je realna potreba za poboljšanje načina tretiranja slučajeva porodičnog nasilja.
 
Ovaj putokaz će bez sumnje pomoći svim stručnjacima, ali posebno sudijama i tužiocima kako bi ocenili i bolje shvatili slučajeve nasilja u porodici, kako bi pružali jednak pristup svim žrtvama i bez sumnje da će uticati na efikasnost sudske prakse.
 
Ovim povodom, želim da vam izrazim zahvalnost na neumornom radu i izuzetnom doprinosu  svih kosovskih sudija i tužioca, odeljenju pravde SAD-a, civilnom društvu, kao i svim partnerima koji su omogućili sastavljanje ovog priručnika, ali koji su takođe konstantno podržavali kosovske institucije u borbi protiv ovog fenomena, nasilja u porodici.
 
Nasilje u porodici je i dalje jedna od najrasprostranjenijih formi nasilja koje uglavnom dotiče žene, decu i starije građane na Kosovu. Dakle, mi kao društvo treba da se jasno izjasnimo da nasilje prema ženi, detetu ili starijima, nasilje u porodici, u bulo kom obliku, nikada nije prihvatljivo i niko od nas ne treba da ga toleriše ni u kom obliku ili situaciji.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.