Reč Predsednice Jahjaga na konferenciji “Pravda u pravdi ”

Stvaranje transparentnog, depolitizovanog, nekoruptovanog i odgovornog sudstva prema svakom građaninu je poticaj i standard za dobijanje ne poljuljanog poverenja prema institucijama pravde. Stvaranje i stalna reforma pravnog sistema je cilj naših napora za izgradnju države jednakih mogućnosti , gde vlada zakon.

Poštovani predstavnici institucija Republike Kosova,

poštovani ucesnici, gradanin Kosova, prava i slobode coveka su  temelj ustavnog i pravnog   poretka naše zemlje. Gradani ne samo da žele da imaju nego žele i da ostvaruju svoja ustavna prava i mi kao predstavnici  institucija ali i kao profesionalci  doprinosimo  izgradnji pravne države  i vladavini zakona. 

Zalažemo se da povecamo poverenje na naš sistem pravde i da pomažemo  stvaranju tradicije kao bi bili u službi gradana, bez razlike. Stvaranje transparentnog, depolitizovanog, nekoruptovanog i odgovornog sudstva prema svakom gradaninu je poticaj i standard za dobijanje ne poljuljanog  poverenja prema institucijama pravde. Stvaranje i stalna reforma pravnog sistema  je cilj naših  napora za izgradnju države jednakih mogucnosti ,  gde vlada zakon. Uz izgradnju efikasnih kapaciteta i institucija, zalažemo se za pristup svih gradana pravdi. Dobra praksa u tom pravcu - koja je rezultat  saradnje Kosovskih institucija, civilnog  društva  i profesionalaca  u direktnom davanju pravnih saveta putem pokretnih centara, predvidenih da funkcioniraju u najdubljim  ruralnim zonama Kosova. Ovi centri ce omoguciti posredovanje za rešavanje sporova i ostalih pravnih pitanja institucionalnim putem.

Naša je ustavna i moja licna predanost da izgradimo sveobuhvatnu državu u koju vlada zakon i nepristrasno sprovodenje zakona. Uporedo izgradnje poverenja koja se treba odvijati ojacanjem sistema pravde,  jeste i osvešcivanje gradana  da se obracaju  institucijama i da tamo traže pravdu.  Naš je cilj da stvaramo a i da gradane osvešcujemo za proces pravde koji garantira i poštovanje prava za sve ali  i koji  rezervira pravo da je pravda nepristrasna i da niko nije  iznad zakona.     Želim Vam  ugodan rad  u ovoj konferenciji jer njen uspeh, uz ostale napore  koje vršimo za  izgradnju  pravne države,  ohrabrujemo hiljade stranke  u raznim sporovima u celo zemlji da nadu  podršku kod zakona i institucija.

Hvala vam!