Govor Predsednice Jahjaga na otvaranju kampanje “Povećanje radnih mesta za lica sa ograničenim sposobnostima”

Uz veliko zadovoljstvo sam prihvatila poziv da budem počasni član ove inicijative koja cilja povećanje radnih mesta za lica sa ograničenim sposobnostima.

Poštovani predstavnici institucija Republike Kosovo,

Poštovani predstavnici zajednice biznisa,

Poštovana gospoda Daija,

Poštovani gospodin Kelmendi,

Poštovani ucesnici,

Dame i gospodo,

Uz veliko zadovoljstvo sam prihvatila poziv da budem pocasni clan ove inicijative koja cilja povecanje radnih mesta za lica sa ogranicenim sposobnostima.

Realizacije ove inicijative se neposredno nadovezuje sa izgradnjom sveobuhvatnog društva, gde se svakom gradaninu garantuju jednaka prava. Pravo na rad je deo osnovnih ljudskih prava koje je svakom gradaninu Kosova garantovano pravosnažnim zakonima, Ustavom zemlje i Medunarodnim Konvencijama, koje su primenljive u našu zemlju.

Mi kao lideri treba da predstavimo našu jasnu viziju za ovaj vrlo važan deo društva, da se angažujemo i da konkretno radimo za sveobuhvatnost, da se usredsredimo na sposobnosti a ne na njihova ogranicenja jer samo tako ce nam se pružiti mogucnosti koje nismo imali do danas.

Da prevazilazimo predrasude jer proširenjem naših gledišta i obuhvatajuci na ravnopravan nacin sve, cemo moci govoriti o jednoj državi gde svaki gradanin uživa ista prava i mogucnosti nezavisno od razlicitosti.

Poštovani ucesnici,

“Nacionalnu Strategiju o pravima lica sa ogranicenim sposobnostima 2013-2023“ jeste jedan od strateških dokumenata Republike Kosovo, sa kojim se cilja poboljšanje kvaliteta života lica sa ogranicenim sposobnostima ali i jacanje politika zapošljavanja ovih lica u skladu sa evropskim standardima.

Ipak potreban je konkretan rad i angažovanje i posvecenje svih strana, ne samo institucija, nego i civilnog društva i svih interesnih grupa, da bi saživela ova strategija, da svako lice sa posebnim potrebama iskoristi sva garantovana prava ali i da preuzima odgovornost za izgradnju jedne bolje buducnosti.

Od institucija zahtevam i ujedno pozivam predstavnike zajednice biznisa da otvore svoje vizije, da prevazidu svoje predrasude i da na što bolji moguci nacin koriste talenat koji imaju osobe sa posebnim potrebama jer samo podsticanjem i unapredenjem njihovih postojecih sposobnosti cemo imati jedno razvijeno i sveobuhvatno društvo.

Kosovo je zemlja koja cilja clanstvo u Evropsku Zajednicu, zato mi trebamo ispuniti kriterije, trebamo izvršiti reforme, i sve to za naš bolji interes, da se svi gradani osecaju ravnopravni i da svi bez razlike uživaju mogucnosti pristupa zapošljavanju, što bi nesumnjivo bio nastavak ravnopravnih mogucnosti za školovanje, zdravstvo i u svakoj drugoj oblasti života.

Sa ove konferencije, želim uputiti poruku da, svako društvo napreduje ostvarivanjem napretka u povecanju radnih mesta za lica sa ogranicenim sposobnostima, uz vece koristi poštujuci licnost i profesionalno dostojanstvo svakog gradanina.

Danas je vreme za delovanje, za jedno sveobuhvatno Kosovo ravnopravnih mogucnosti za svakog, za mogucnosti zapošljavanja za sve, bez razlike!

Zahvaljujem!