Predsednica Jahjaga je imenovala 22 tužioca opštinskih i okružnih tužilaštva

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga danas je imenovala 22 tužioca opštinskih i okružnih tužilaštva, koje su dali zakletvu u ceremoniji organizovane u kabinet Predsednice.

Ceremoniji je prisustvovao i Glavni državni tužilac, Ismet Kabashi.

Imenovanje tužioca izvršeno na osnovu član 84. tačka 18. Ustava Republike Kosovo, člana 19. paragrafa 1 Zakona Br. 03/L-224, za Tužilački Savet Kosova, te na osnovu rešenja od 17. decembra 2012 godine, Tužilačkog Saveta Kosova.

Za tužioce imenovani su:

Gđa. Sevdije Morina, Državni Tužilac; gđa. Bukurije Gjonbalaj, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Prištini, g. Armend Hamiti, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Prištini, gđa. Fitore Sadiku, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Prištini, gđa. Prljinčević Javorka, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Prištini, gđa. Bahtije Ademi, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Gnjilane, g. Kujtim Munishi, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Gnjilane, g.Ismet Rrahmani, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Gnjilane, g. Zejnel Kodra, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Prizren, g. Arian Gashi, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Đakovici, gđa. Dëshire Jusaj, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Đakovici, gđa. Gjejrone Alaj, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Đakovici, g. Bahri Hyseni, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Ferizaj/Uroševac, gđa. Fatmire Cacaj, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Ferizaj/Uroševac, g. Esat Muharremi, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Peći, g.Muharrem Bajraktari, Tužilac Opštiskog Tuzilaštva u Peći, gđa. Sanije Seferi – Gashi, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Peći, gđa. Lumturije Vuçetaj, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Peći, gđa.Fikrije Sylejmani, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Mitorovici, g. Sahit Tmava, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Mitrovici, gđa. Shemsije Asllani, Tužilac Opštinskog Tužilaštva u Mitrovici, /gđa. Vahide Badivuku, Tužilac Okružnog Tužilaštva u Mitrovici, gđa. Valbona Disha-Haxhosaj, Tužilac Okružnog Tužilaštva u Peći.