Konsultativno Veće za Zajednice je održalo redovnu sednicu

Konsultativno Veće za Zajednice (KVZ) na sastanku održanog 4 Marta 2011 godine, predvođenog od g.dina Petra Miletića, je raspravljalo o pripremama za popis stanovništva, porodičnih domaćinstva i stanova,

Za tehničke, administrativne i stručne pripreme za popis stanovništva, porodičnih domaćinstva  i stanova, članove  veća je detaljno informirao Predsednik Centralne Komisije za Popis stanovništva, g-din Rifat Blaku. Popis, reče g. Blaku, predviđeno je da se sprovede od  1 do 15 Aprila 2011 godine.

Cilj ovog popisa, reče g. Blaku, jeste prikupljanje, obrada i objavljivanje opštih podataka o stanovništvu, porodičnim domaćinstvima i stanovima, kao što su: broj stanovnika, demografska struktura i socijalno ekonomske karakteristike, broj objekata i zgrada, te ocena životnih uslova stanovništva.

Članovi Veća, iz redova svih zajednica su predočili njihovu zabrinutost, u vezi sa budućim popisom stanovništva. Oni su zatražili od Predsednika Centralne Komisije za Popis Stanovništva, g. Blaku, da se u opštinskim komisijama popisa obuhvate i pripadnici zajednica, kako bi ceo proces popisa bio transparentan. Takođe, članovi veća su izrazili svoju zabrinutost u vezi popisa zauzete/uzurpirane svojine.

Predsednik Centralne Popisne Komisije, g.din Blaku je odgovorio članovima KVZ da su izvršene sve potrebne tehničke, administrativne i stručne pripreme, kako bi se  ceo proces popisa odvijao na vrlo stručan i transparentan način.  Ono što je važno za pripadnike zajednica na Kosovu, jeste da će, u etnički mešovite zone, u popisnim komisijama  biti obuhvaćeni i pripadnici zajednica, i upitnici su sastavljeni i na njihovom jeziku. Tako da su preduzete sve potrebne mere kako bi se ovaj popis uspešno sproveo i da predstavlja realno stanje stanovništva, porodičnih domaćinstva i stanova, što je jedan od predviđenih kriterija Evropske Komisije za ispunjavanje uslova Kosova za proces evropske integracije.

Takođe KVZ je diskutovalo i o bojkotu nastavnika Albanaca u Osnovnoj školi „Elena Đika“ u Prištini, zbog imenovanja za zamenika direktora jednog pripadnika Turske zajednice u toj školi. KVZ je osudilo ovaj akt i zahtevalo od odgovornih organa da preduzmu mere kako se ne bi ponovio takav događaj.

Članovi Veća su osudili ubistvo pripadnika Bošnjačke zajednice, Šefka Salkovića i ranjavanje Edina Islamovića, koje se dogodilo 8 Decembra 2010 godine, te su zahtevali od odgovornih organa bezbednosti da otkriju ubicu i da ga privedu pravdi.