KONSULTATIVNO VEĆE ZA ZAJEDNICE JE ODRŽALO REDOVNU SEDNICU

Konsultativno Veće za Zajednice je, na sastanku održanog 29 Aprila 2011 godine, predvođenog od g. dina Petra Miletića, razmatralo je i usvojilo Plan rada Veća za 2011 godinu.

Predsedavajuci Veca, g. din Miletic, je predstavio pet novih clanova Veca, imenovanih od Predsednice Republike Kosova, g. de Atifete Jahjaga.

Takode, Vece je raspravljalo i o dodeljenom budžetu za 2011 godinu, za koga je receno da se treba povecati, prilikom ponovnog razmatranja budžeta ili potražnjom drugih donacija, radi realizacije Plana rada za ovu godinu. Ovom prilikom je od svih pozdravljeno izdvajanje posebne budžetske linije u okviru budžeta Ureda Predsednika.
Vece je usvojilo Preporuke Radne Grupe za obrazovanje, koje su još jednom upucene Vladi Kosova i drugim institucijama obrazovanja, za realizaciju zahteva Veca koji su zahtevi bili upuceni Novembra 2010 godine u vezi sa problemima obrazovanja na jezicima manjinskih zajednica na Kosovu.

Vece je konstatovalo da, ukoliko i ovoga puta institucije Kosova, odgovorne za obrazovanje, ne obaveštavaju Vece u vezi sa podnesenim zahtevima, Vece ce tražiti pomoc Medunarodnog Civilnog Predstavnika i Kancelarije za Vezu Evropske Komisije za pomaganje u  prevazilaženju problema iz oblasti obrazovanja.