Izjava Predsednika Sejdiu nakon objavljivanja savetodavnog mišljenja Mudjunarodnog Suda Pravde, o legitimnosti proglašenja nezavisnosti Kosova

Dragi gradjani Republike Kosovo,
Poštovani predstavnici medija

Danas je blagoslovan dan za Republiku Kosovo i sve njene gradjane! Trenutak ranije, Medjunarodni Sud Pravde, je dao njegovo mišlenje o zakonitom proglašenju nezavisnosti Kosova.

Narod i institucije Republike Kosovo su radosno primili i visoko cenili mudrost savetodavnog mišlenja Mudjunarodnog Suda Pravde. Ovo eksplicitno mišlenje je pozitivno odgovorilo na svako pitanje pokrenuto u prilog odluka koje je donelo Kosovo.

Ovo mišlenje je ponovo snažno potvrdilo da odluka o proglašenju nezavisnosti Republike Kosovo je bila u potpunoj saglasnosti sa medjunarodnim pravom i sa pravom naroda Kosova za slobodu i samoopredeljenje.

Današnje mišljenje MSP je jasno potvrdilo snažne i neoborive argumente koje je podnela Kosovo i svi podržavaoci njene nezavisnosti iz celoga demokratskog sveta.

Ovo mišlenje konacno ukida sva kolebanja koje su mogle imati zemlje koje još nisu priznale Republiku Kosovo. S toga, mi pnovo upucujemo poziv ovim zemljama da što pre donose njihove odluke za priznanje Republike Kosovo kao suverene i nezavisne države. Dakle, kao što se vidi iz ovog mišlenja MSP- Kosovo ne predstavlja precedent za nijedan drugi slucaj u svetu.

Današnje mišlenje MSP predstavlja posebnu vrednotu medjunarodnog prava, koja priznaje pravo gradjana Kosova da žive u slobodi i nezavisnosti. Isto tako, ovo mišlenje otvara put daljnjem nepretku Kosova i njenih gradjana.

Republika Kosovo je duboko posvecena da i nadalje bude partner i davaoc bitnog doprinesa za mir, stabilnost i usku saradnju sa svim susednim zemljama i zemljama regiona.

Institucije Republike Kosovo su dosledno posvecene  za sprovodjenje Ustava Republike Kosovo i Sveobuhvatnog Predloga Predsednika Ahtisaari-ja u celoj zemlji i za dobrobit svih njenih gradjana bez obzira na etnicku pripadnost.

Ovom prilikom pozivamo Republiku Srbiju da se prikljuci opštoj viziji država regije za jednu svetliju buducnost iza što bržu euroatlantsku integraciju. 

Republika Kosovo i Republika Srbija, buduci prvi susedi, treba da rade za stvaranje jednog novog duha saradnje u interesu blagostanja i perspektive gradjana obeju suverenih država.

Republika Kosovo ponovo naglašava da je naša jedina vizija njena brza integracija u EZ, u NATO i samu OUN.

Ceneci da je Kosovo prica jedne uspešne medjunarodne investicije, Republika Kosovo ponovo izražava njenu duboku zahvalnost za sve zemlje koje su podržale Kosovo na njenom putu ka slobodi i nezavisnosti, u procesu njenog priznanja u svetu, te za datu podršku u MSP.

U okviru toga, koristim priliku da se zahvalim za posebnu ulogu koju su odigrale i podršku koju su dale, SAD-e, EZ-e i sve druge zemlje demokratskog sveta. Isto tako zahvaljujemo NATO za jedinstvenu ulogu koju je imala i koju ima za bezbednost i stabilnost na Kosovu.

Posebno se zahvaljujemo susednim  zemljama i one iz regije za veliku ulogu podrške za sva politicka zbivanja koja je imala i ima Kosovo.

Takodje, zahvaljum celu ekipu koja je na dostojanstven nacin predstavila Kosovo pred ovim visokim sudom medjunarodnog prava.

Blagoslovio Bog Republiku Kosovo i njen narod!

Blagoslovio Bog prijatelje Republike Kosovo!