Departaman za informacije i komuniciranje sa javnošću

Departman za informacije komuniciranje sa javnošcu jeste važna organizaciona jedinica u okviru Ureda Predsednika Kosova. On ima za cilj upoznavanje javnog mnenja i medije o službenoj delatnosti Predsednika Kosova, da održi redovan kontakti sa medijima, da akreditira njihove predstavnike, i da informira Predsednika sa stavovima javnog mnenja i medija u vezi sa radom Predsednika. Ovi ciljevi se postižu putem redovnog i transparentnog komuniciranja sa medijima, analize i nadgledanja, kao i putem publikacija. Ovaj departman usko saraduje sa Uredom Predsednika po pitanja informiranja, te je odgovoran za objavljivanje aktivnosti Predsednika na web-stranici interneta.
KONTAKT

Telefon: + 383 38 212 460
Centrix: 200-12-032
Kancelarija: C- 405- A
Email:  [email protected]