Nacionalno Veće za Evropske Integracije

Nacionalno Veće za Evropske Integracije je koordinirajući institucionalni  mehanizam pod rukovodstvom Predsednice Republike Kosovo. U skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo, Veće kordinise postizanje institucionalnog i društvenog konsenzusa i preporučuje konkretizaciju postupaka u procesu evropske integracije.
 

Veće  ima sledeće funkcije:

 • Određuje strateški smjer europskih integracija Republike Kosovo;
 • Da koordinira i usaglasi stavove institucija, političkih partija i civilnog društva u procesu evropske integracije, u cilju obezbeđenja potrebne institucionalne, političke i društvene podrške za sprovođenje potrebnih reformi;
 • Da prati napredak Republike Kosovo u pravcu integracije u Evropsku Zajednicu.
 • Da daje preporuke za proces evropske integracije Republike Kosovo, obuhvatajući i pregovore sa Evropskom Komisijom i države članice EZ-e. 


Kontakt

E-mail: [email protected]

 

Rukovodi

 

 • Predsednica Republike Kosovo;

Članovi Veća su: 


 • Predsednik Skupštine Republike Kosovo;
 • Premijer Republike Kosovo;
 • Predsednik Skupštinske Komisije za Evropske Integracije;
 • Predsednik Skupštinske Komisije za Vanjske Poslove;
 • Predsedavajući  Sudskog Saveta Kosovo;
 • Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosovo;
 • Rukovodioci partija i parlamentarnih političkih subjekata / šefovi parlamentarnih grupa u Skupštini Kosovo;
 • Ministar Vanjskih Poslova;
 • Ministar za Evropske Integracije;
 • Ministar Administracije Lokalne Uprave;
 • Predsednik Akademije Nauka i Umetnosti Kosovo;
 • Predsednik Asociacije Opština Kosovo;
 • Predsednik Privredne Komore Kosovo;
 • Predstavnici iz Civilnog društva.

 

Inauguracioni sastanak, 27 mart 2012


Drugi sastanak, 3 jul 2012


Treći sastanak, 12 decembar 2012


Četvrti sastanak, 19 mart 2013


Peti sastanak, 7 oktobar 2013

Na petom sastanku Nacionalnog veća za evropsku integraciju, koja je održana 7 oktobra 2013, Veće je podržao prvu Nacionalnu strategiju za evropske integracije, "Kosovo 2020: Participativni pristup." Proces formulacije strategije je pokrenut na prvom sastanku Saveta, u martu 2012 godine, koja je preporučila osnivanje radne grupe u cilju izrade Nacionalne strategije za pružanje sveobuhvatnog konsenzusa svih aktera kosovoskog društva uključenih u ovaj proces. Strategija je podržana od strane svih institucija, političkih partija, civilnog društva, akademije i biznisa, kao i drugim relevantnim akterima.

 

Dokument strategije Podržavajuća analiza za Nacionalnu Strategiju