UVODNA REČ PREDSEDNICE REPUBLIKE KOSOVO, GOSPOĐE ATIFETE JAHAJAGA NA MEĐUNARODNOM SAMITU ŽENA “PARTNERSTVO ZA PROMENE-JAČANJE ŽENE“

Poštovani Premijer, poštovani Zamenik premijera, ministri, članove parlamenata zemalja koje su svojim učešćem poštovale ovaj Samit.

Poštovani prijatelji,

Dame i gospodo,

 
Čast i zadovoljstvo mi je da vam službeno poželim dobrodošlicu u Prištini.
 
Kao Predsednica Republike Kosovo imam čast da proglasim otvaranje i početak rada međunarodno samita žena 2012, “Partnerstvo za promene – Jačanje Žene“.
 
Imamo čast da imamo ovde među nama bivšeg Državnog Sekretara SAD-e, gospođe Madeleine Albright, jedna žena koja je najveći deo svog života posvetila javnoj službi, jedna istinite prijateljice svih Kosovara – jedna osoba koja je bila integralni deo procesa izgradnje naše države i takođe i deo mira i stabilnosti u svetu tokom godina koje je provela u diplomatskoj službi.
 
Večeras među nama imamo i gospođu Melanne Verveer, opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država za globalna pitanja žena koja vodi i mobilizira podršku u globalnim dimenzijama za unapređenje mogućnosti ravnopravnog pristupa žena službama, i koja ima jedan poseban interes za pružanje pomoći žena u Jugo-istočnu Evropu u njihovim nastojanjima da stvaraju mreže saradnje i stvaranje dugoročnih partnerstva koje bi poboljšale položaj žena u celoj našoj regiji.
 
Sa nama je takođe i kongresmen Jane Haman iz Centra Woodrow Wilson. Ona je deo sadržaja Projekta “Žena u javnoj službi“ i inicijative koja cilja povećanje broja žena na vodećim položajima do 50%,  2050 godine.
 
Takođe sa nama je večeras je i gospođa Vesna Pusić, Ministar Vanjskih Poslova Hrvatske, koja je uspešno rukovodila kretanjem njene zemlje u pravcu članstva u Evropsku Zajednicu, te
 
Sa nama večeras je i gospođa Jozefina Topalli, predsednica Parlamenta Albanije, koja je neizmerno doprinela demokratskom razvoju njene države.
 
Imamo čast da je među nama i bivši Premijer Kanade, prva žena Premijer ove države, prvu ženu koja je stala na položaj Ministra Pravde i Glavnog Državnog Tužioca, prvu ženu na položaj Ministra Nacionalne Odbrane i prve žene koja je izabrana za rukovodioca Konzervativne Progresivne Partije Kanade.
 
Takođe ovde, među nama, imamo predstavnike iz bliskih zemalja kao Brisel do onih koje stvaraju promene u najdaljim zemljama , kao Abu Dabi.
 
Šta imaju zajedničko sve ove žene? One su sve pioniri / inovatori /guida / određivaći pravca....
 
U danima u nastavku su nam se pridružile neke od inspirativnih žena iz celog sveta. Lideršip kojih je bio primer ne samo predstavljanja žena, nego takođe i za mir i razvoj njihovih zajednica i u celoj zemaljskoj kugli. Mi ćemo se truditi da stvorimo nova partnerstva i da proširimo nove ideje koje će poboljšati položaj žena u društvu unapređujući demokratiju.
 
Imala sam čast da pozivam sve vas na ovaj samit, jedna saradnja Sekretara Klinton i moja, jer, posredstvom njenog angažovanja, vašeg posvećenja i vašeg inovacionog pristupa vi ste dokazali onu vrstu promene, vizije i lideršipa koji je više nego potreban u ovom momentu. Momenat ovaj kada imamo potrebu za više ravnopravnosti, više mogućnosti, više ustrajnog pristupa u više balansirane izvore i politike momenat kada imamo potrebe za veći uticaj u političkoj sferi, veće političko predstavljanje, veće mogućnosti za obezbeđenje životnih potreba naših porodica i veću ulogu pri odlučivanju i održavanju temelja jednog pravednog društva.
 
Mi svi imamo različito poreklo, različitu nacionalnu pripadnost, različita iskustva i živimo u raznim tačkama globusa.
 
Sastali smo se ovde zajedno u Prištini da  bismo zajedno našli odgovor i rešenja za važna pitanja našeg regiona i celoga sveta.
 
Želimo da zahvalimo Agenciju SAD-e za Međunarodni Razvoj. USAID i NDI za održavanje ove konferencije i prikupljanje svih nas pod jednim krovom. I želim da se zahvalim učesnicima za vašu posvetu i želju da zajedno podelimo mišljenja i izvedemo promene za koje imamo potrebe u Jugoistočnu Evropu.
 
Poštovani učesnici,
 
Neke od vas su prošle kroz rat i vi ste stubovi snage vaših porodica i snage pomirenja između vaših zajednica.
 
Neke od vas su ostvarile velika dostignuća, neumorno vodeći napred reforme i demokratizaciju političkih partija da bi se omogućilo ravnopravno predstavljanje na izborima.
 
Neke od vas su gradile skloništa za žrtve nasilja u porodici i trudile se da vaspitavaju šire društvo da osuđuje takva niska strašna dela.
 
Žena, kao Sekretar Clinton i Sekretar Albright su koristile svoj uticaj i diplomatiju da obustave ljudske patnje i da mir čine normalnim delom života. I  da uključi žene u proces odlučivanja u zajednici i njihova mesta.
 
Ovim dvema ženama lider primite našu iskrenu zahvalnost. Hvala Vam za svo ono što ste učinile.
Vi ste jedna inspiracija za nas,
 
Bez obzira na naše poreklo, našem putu do rukovodećih položaja u politici, od naše pomisli da stvorimo biznis ili da se uključimo u avociranje ili striktnu primenu pravila etike i da budem primer kako jedna osoba treba da se ponaša kada se oblači sa odećom javnog autoriteta, mi smo jedinstveni u našoj misiji: da jačamo žene da postanu vlasnici njihovog života.
 
Sve ovo, iz razloga što smo videli koliko puta da niti jedna porodica, kuća , društvo, država ili region nije siguran ukoliko se žene ne osećaju sigurne.
 
Bile smo svedoci da razvoj i napredak zavise id prava i sposobnosti svake osobe da oslobodi svoj potpuni potencijal.
 
Žene čine 50 % populacije i bez njih kao ravnopravni partneri mi ne možemo govoriti za prosperitet ne možemo govoriti o slobodnom društvu. I ne možemo odbaciti jedan od naših najskupljih izvora.
 
Mi ne samo što smo identificirali izazove, mi smo istraživali način kako da suprotstavljamo probleme i da otklonimo barijere. S punim poverenjem mogu reči da zbog naše zajedničke  odlučnosti  mi smo napravile jedan veliki skok napred. Danas smo na mnogo boljem položaju nego juče.
 
Ali to ne znači da smo završili posao i da nemamo izazove.

Tokom ove godine sam se sastala sa više vas, dok smo podelile naše brige u vezi sa politikama nejednakosti država u razvoj, ili država u tranziciji sa celog sveta. Naravno da iskustvo svake države sa političkim predstavljanjem žene, ekonomskim jačanjem i njenom ulogom u bezbednost se razlikuje.

U našoj regiji, naprimer, mi smo povećali prosek predstavljanja žene na centralnom nivou. U Jugoistočnoj Evropi žene su poslanice, predsednice parlamenta, ministre evropske integracije, ministre trgovine i unutrašnjih poslova.

Kao što će osvedočiti i same ove žene iz Jugoistočne Evrope u narednim danima, one su prevazišle partijske linije i krute ideologije da bi sarađivale u korist više balansiranih politika koje su saglasne sa potrebama država u tranziciji. One razumeju potrebu za boljim putem, bez da zaborave potrebe za više bolnica, dečjih obdaništa i  škola. One su razbile predrasude jer naprosto popunjavaju kvotu i postale su integralni deo procesa odlučivanja.

Dok mi aplaudiramo ovom pozitivnom  trendu u centralnom nivou upravljanja, nadamo se da razumemo zašto one imaju retko predstavljanje u izvršnim kancelarijama na lokalnom nivou, i koje su neke od smetnji koje ometaju učešće žene u političkom životu. Na Kosovu nijedna žena nije na položaju prefekta, i 70 posto nezaposlenih žena živi u ruralne delove zemlje.

Ukidanje smetnji koje su preostale jeste od životnog značaja za  budućnost regije i za integraciju u EZ-e. Ali, isto tako će uticati u podizanje stepena demokratije, stabilnosti i prosperitet regije. Mi ćemo čuti od žena koje su prevazišle ove smetnje u njihova društva i one će biti svetlosni putokaz u traženju rešenja za slične probleme.

Kao što su neke od vas isticale, mi nećemo imati punu demokratiju  dok ne budu žene ravnopravni učesnici u njoj. Mi ne možemo govoriti o ustrajnosti i prosperitetu ukoliko polovina stanovništva jeste obeshrabrena- nedostatkom mogućnosti za obrazovanje i sa diskriminacijom u isplati.

Kao što kaže Sekretar Clinton, ovo je epoha zapošljavanja i integracije, “gde svaka osoba ima mogućnost dati doprinos i bude koristan član globalnog tržišta“. Ili konkretno posvećenje Projekta Žene u Javnim Službama, lansiran od Sekretara Clinton radi povećanja broja žena u položajima odlučivanja  na 50% do 2050 godine, koje je od velike važnosti. To će rezultirati u više balansirane politike i donet će više stabilnosti i prosperiteta našim zajednicama i državama.

 

To je putovanje koje smo mi prevazišli; i odande pa na dalje ćemo ići samo napred.

Mi trebamo imati potpuno i ravnopravno učešće  ne samo u politici kao izabrane predstavnice, nego i kao učesnice koje će doprineti u ekonomiji države putem njihove sposobnosti i stvarajući što više radnih mesta i mogućnosti za investicije.

Na Kosovu žene raspolažu 1% svojina, koje je ujedno i globalni prosek. Svojima proizvodi ekonomsku stabilnost, pa s toga 1 postotak  nije dovoljan. Dok zakoni garantuju ravnopravnost polova, tradicije u našoj regiji nisu uvek u saglasnosti sa zakonima. Kao rezultat žene mogu uzeti početni kapital za obezbeđenje bankarskog kredita, bez kojeg one ne mogu da se ozbiljno uključe u biznis. Obično su obavezne da žive u siromaštvo i ekonomskoj ovisnosti.

Bez glasa, bez učešća.

Ovo, moji prijatelji, treba da se menja!

Za vračanje dostojanstva i radi pomaganja ženama da zauzimaju zaslužena mesta u društvu, mi trebamo adekvatnije zakonodavstvo – obavezno srednje obrazovanje za djevojke, na primer – ali, iznad svega bolje sprovođenje zakona sa osjetljivošću za polove.

U svim ovim pitanjima mi imamo potrebe za jedno zakonodavstvo, bolju praksu, i bolje sprovođenje.

Ali iznad svega, mi imamo potrebe za stvaranje jedne kritične mere za jednu kulturnu transformaciju. Mi imamo potrebu za jednu platformu i zajedničko posvećenje radi realizacije ovih reformi u našim zemljama. Mi imamo potrebu da postanemo primer koji će ceo svet videti. Mi treba da pokažemo hrabrost za duboke promene u našem društvu. I iznad svega, mi trebamo pokazati solidarnosti i jedinstvo.

Tokom tri naredna dana mi ćemo sarađivati zajedno, da razmenimo ideje i nalazimo rešenja.

Poštovani prijatelji,

Pošto smo se skupili ovde za razmenu iskustava, radi identifikacije najboljih praksi i radi iznalaženja rešenja za naše zajedničke probleme, mi smo vam zahvalni čitavim generacijama žena u ovoj regiji, čijeg požrtvovanja radi izgradnje jedne bolje budućnosti, se trebamo uvek podsetiti. One žene služe kao inspiracija za sve nas naspram pozitivnih promena koje obuhvaćaju celu regiju.

Ove promene snosite vi, agenti promena.

Posle ratova koji su obuhvatile naše države i koje su uzdrmale strukture vaših zajednica, vi ste spasili vaše porodice.

Vi ste našli snage za obnovu, da skupljate polomljene delove i da nastavite kretanje napred.

Vi ste se sukobili sa koruptivnim politikama i diskriminacionom praksom, da bi nastavile sa razvojem i podrškom politika koje su potreba svih, a ne sam interes nekolicine.
 
Povrh svih poteškoća, ne imaginarnih iskustava i trauma jednog života u tranziciji, vi ste izgradili sveobuhvatno društvo.
 
Vi ste podržali vaša društva da se sučeljavaju i da govore protiv nasilja i zverstva kojima su podvrgavane žena.
Ovo je razlog zašto ja verujem da dolazeći zajedno u jednoj zajedničkoj agendi, u pravcu budućnosti, vi ćete se uspešno približiti jedna drugoj, da učite i obogatite vašu viziju. Vi ćete biti nosioci izmena koje će nas voditi u pravcu ustrajnog mira u našem regionu.
 
Ohrabriti ćemo vas da proučite partnerstvo koje će povećati ulogu koju ćete vi odigrati u budućnosti regiona u oblastima gde je ovo partnerstvo nedostajalo: između akademije i vođenja politike, između preduzeća i javnih ureda, između nacija i sused. Samo putem jednog takvog posvećenja, mi ćemo biti u stanje da zaista nađemo ustrajno rešenje i da budemo ustrajna promena koje želimo videti da obuhvata celu regiju.
 
U pretvaranju ovoga Samita u realnost, ja sam imala sreću da uživam podršku Sekretara Klinton, jedne žene model za sve, jednog lidera koja u sebe sažima sve najbolje vrednosti njene domovine i iste širi po celom svetu kao jedna žena nade. Čast mi je i zadovoljstvo da sa vama podelim jednu specijalnu poruku od jedne jako velike prijateljice, Američkog Državnog Sekretara, Hilary Rodham Clinton.
 
Hvala Vam.