Izlaganje Predsednika Sejdiu na zasedanju sve?anog obeležavanja dvogodišnjice nezavisnosti Republike Kosovo

Poštovani Predsednike Skupštine Republike Kosovo, g-din Jakup Krasni?i, Poštovani Premijer Tha?i, Poštovani poslanici i ministri,

Poštovani šef EULEX-a, g-din Iv de Kermabo,
Poštovani Medjunarodni Civilni Predstavni?e, g-din Piter Faith,
Poštovani kongresmen Pomeroy,
Poštovani ambasadori, akreditirani u Prištini,
Poštovani Komandant KFOR-a, General Markus Bentler,
Poštovani predstavnici Bezbednosnih Snaga i Policije Kosova,
Poštovane porodice istorijskog Predsednika Rugove , Komandanta Adem Jašari i palih boraca za slobodu,
Poštovani predstavnici prosvete, nauke, kulture i duhovnog života zemlje,
Poštovani predstavnici medija,
Dragi gradjani Republike Kosovo,

Pre dve godine, izabrani predstavnici naroda Kosova su proglasili nezavisnost Republike Kosovo, koja je rezultat rada , žrtava i dugoro?nih žrtvovanja mnogih generacija Kosova, te velike pomo?i naših medjunarodnih prijatelja, zemalja Severo-atlantske Alijanse i drugih zemalja širom sveta. Danas kada slavimo dvogodišnjicu naše slobodne države, mi s ponosom se se?amo ideatora i arhitekta Republike Kosovo, našeg istorijskog vodje dr. Ibrahima Rugove, koji je širio istinu o Kosovu u svim ve?im centrima sveta, u Wašington, Bruksel, London, Paris, Berlin, Rim , Ankaru i drugde. Politi?ka filozofija Ibrahima Rugove, sasvim posebnog duha humanizma i mira kojeg je on propovedao su bili nešto novo za ovaj deo Evrope i sveta, u kojem je vazda zavladala ratna retorika i mržnja. Njegova mudrost i dalekovidost, u vreme kada je Balkan prolazio kroz golgote apokalipti?kih tragedija, su osvestile demokratski svet za opasnost koja je pretila Kosovo i njen narod.. Ova je politi?ka filozofija i oslobodila?ka borba naroda Kosova za slobodu, sa jedinstvenim primerom žrtvovanja porodice Jašari u selo Prekaze, u Drenici, su uverile svet na pravednost naše kauze, koju je NATO snažno podržala u prole?e 1999 godine velikim poduhvatom za spašavanje naroda Kosova od genocida.

Poštovani poslanici,
Poštovani u?esnici,

Nezavisnost Kosova je priznata od 65 demokratskih zemalja širom globusa. Naša je zemlja uspostavila bilateralne odnose sa mnogo zemalja sveta. Imamo 21 ambasade i 10 konzularnih misija u zemljama koje su nas priznale i možemo re?i da smo, za po?etak, ostvarili uspostavljanje jedne solidne diplomatije, koja dostojanstveno zastupa našu zemlju u inostranstvo.
Uvek u punom sadejstvu sa našim prijateljskim zemljama, sa Sjedinjenim Ameri?kim Državanma, sa ve?im zemljama Evropkse Zejdenice i sa drugim prijataeljskim zemljama, mi smo radili za obezbedjenje što ve?eg broja priznanja, kako bi Republika Kosovo imala svoje mesto u okviru porodice velikih slobodnih nacija. Radi toga cilja mi smo u toku ove dve godine ostvarili jednu neprekidnu saradnju sa našim prijateljima, lobirali smo medju zemljama koje još nisu priznale nezavisnost Kosova, te smo zatražili od prijateljskih zemalja da upotrebljavaju njihov uticaj za podršku Kosova u ovom važnom procesu.
?vrsto verujemo da ne?e nedostati rezultati ovog angažovanja i o?ekujemo da ?e nova priznanja slediti pravovremeno, naro?ito posle objave mišljenja Medjunarodnog Suda Pravde o legitimnosti proglašenja nezavisnosti Kosova.
Kao što vam je poznato, prošle jeseni, MSP je održao sesiju slušanja o legitimnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, tako da su naši predstavnici podneli jasne i neoborive argumente u korist nezavisnosti Kosova. Ovom prilikom mi se ponovo zahvaljujemo svim zemljama koje su podnele njihove pismene izjave i branile pravo naroda Kosova da slobodno živi i da upravlja sebom.

Poštovani poslanici,
Tokom dvogodišnjeg našeg funkcioniranja kao nezavisna država, mi smo uspeli jasno dokazat svetu da je nezavisnot Kosova uvelike doprinela miru i stabilnosti regiona. Republika Kosovo sa njenom dobrosusednom politikom , ne samo što se dokazala kao važan faktor mira, negao je služila i kao katalizator boljih odnosa medju zemljama regije. Na sre?u, naša politika dobrosusedstva je naišla na puno razumevanje susednih zemalja tako da mi ve? imamaoodli?ne odnose sa Albanijom, Makedonijom, Crnom Gorom, te sa zemljama regije: Hrvarskom Slovenijom i Bugarskom. Iako još nemamo službeno priznanje nezavisnosti od strane Gr?ke, mi i sa ovom zemljom imamo intenzivnu saradnju.
Naš jednini problem u odnosima sa svetom ostaje Srbija, koja nastavlja njenu agresivnu politiku protiv Kosova. Službeni Beograd finansira srpske paralelne strukture, koje dejstvuju na severu zemlje, gde još uvek imamo visok stepen privrednog kriminala i kontrabande. Stotine miliona Evra je investirala Srbija na održavanju ovih struktura, koje drže kao taoce pripadnike srpske zajednice u tom delu Kosova, onemogu?avaju?i gradjanim te nacionalnosti integraciju u institucionalni i društveni život Kosova ne samo za njihovu ve? i za zajedni?ku dobrobit. Mi verujemo da ovo stanje tamo treba da se okon?a, a da ljudi imaju njihovo pravo povratka u svojim ku?ama, srbi na jugu, dok albanci, bošnjaci i drugi na severu, onde gde su živeli vekovima.
Mi smo podržali strategiju Vlade Kosova i Kancelarije Medjunarodnog Civilnog Predstavnika (ICO) za sever, koja cilja uspostavljanje normalnog stanja u ovom delu zemlje, u kojem su godinama zaredom slobodno delovali pojedinci i bande koji jako mnogo duguju pravdi za izvršena zlodela tokom ratnih godina u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu..
Takodje smo potpuno podržali i posve?enost EULEX-a da potpomaže funkcioniranje reda i zakona na Kosovu, oblast ova u kojoj nam preostaje dosta toga da uradimo.
Kosovo treba nezavisno, stru?no, obnovljeno i reformirano sudstvo. Da bi to ostvarili ovaj sistem ima potrebu bezrezerv ne podrške institucija zemlje, ali i gradjana, koji ne trebaju se susdržavati u saradnji sa mehanizmima koji garantuju o?uvanje reda i poštovanje zakona u našoj zemlji, sa Kosovskom Policijom, sa sudom i tužilaštvom. Država treba da funkcionira kao jedna celina, kao jedan jedinstven aparat, u protivnom ljudi koji ne žele red i zakon, nego još gore, ljudi koji žele biti iznad zakona, ?e imati odrešene ruke da sprovode/?ine protuzakonite delatnosti.
Takodje izazov ostaje borba za jednu zdravu slobodnu privredu, koja se oslanja na na?elima slobodnog tržišta. i na dobrom smo putu ostvarivanja toga.

Poštovani poslanici,
Dragi gradjani Republike Kosovo,

Tre?a godina nezavisnosti zateklo nas je sa mnogo izazova, ali i sa jasnom vizijom za našu budu?nost. Za Republiku Kosovo glavna je smernica što brža integracija u Evropsku Zajednicu i NATO. Za ostvarivanje ovog cilja svi trebamo biti za to posve?eni, bez obzira na dužnost koju trenutno vršimo, bez obzira na mesto gde se nalazimo. Svaki gradjanin Kosova je obavezan služiti ovom cilju bilo da je na Kosovu ili van zemlje.Svako treba da sebe smatra predstavnikom Kosova i da se ponaša, radi i deluje kao predstavnik Kosova ma gde se nalazio.
Mi smo najmladja država u Evropi i svetu. Ovo nije prednost, naprotiv to je jedna smetnja na teškom putu sa mnogo odgovornosti za našu budu?nost. Mi moramo duplo više raditi da bismo postigli stepen razvoja drugih zemalja, mi se moramo dokazat duplo obazrivijim-pažljivijim u procesu ispunjavanju standarda zatraženih za euro-atlantske integracije. Prema tome svi trebamo biti svesni da nas svet posmatra pod lupom i da nijedan naš postupak ne?e izma?i pomnu analizu.
Danas, 17 Februara, ovog svetog dana za našu zemlju, kao Predsednik, kao roditelj i kao gradjanin zemlje pozivam sve vas da stalno imate na umu ko smo i gde želimo sti?i. Kosovo je mala zemlja sa mnogo izazova i poteško?a. Njoj treba pružena ruka prijatelja, koja nam, na sre?u, nikada nije otkazana. Medjutim, mi, kao gradjani, kao državne institucije i kao ljudi koji znaju pokazat priznanje prijateljima, dužni smo da se ponašamo u duhu zahteva vremena, mudro, hrabro i vanredno odgovorni.
Nekda smo sanjali, bila nam je vizija, nezavisno Kosovo. Danas sanjamo nešto drugo, Kosovo u Evropsku Zajednicu i NATO. Dajmo da svi budemo požrtvovni i verni radnici za ostvarivanje toga, te ideje, kako bi naša deca rekla, eto, oni, naši roditelji, naše dede, imali su zašta živeti, imali su na što verovati.
Jedna nacija nije u opasnosti nestanka od robovanja ili teškog ekonomskog stanja, nego od nestanka snovi i poverenja. Koliko je malih naroda preživelo oluje vekova, te koliko je carstva nestalo kao da nisu nikada postojala, Veli?ina jedne nacije se na meri njenom snagom nego njenom mudroš?u i poverenjem. Ukoliko znamo da sebe rukovodimo ovim visokim ljudskim vrlinama, nemamo razloga strahovati za domovinu koju ?emo ostaviti u nasledstvo našim budu?im generacijama.
Zahvaljuju?i vam se na pažnju , svima ?estitam dvogodišnjicu nezavisnosti naše Republike!
Blagoslovio Bog Republiku Kosovo i njene divne gradjane!
Blagoslovio Bog prijatelje Republike Kosovo!