Govor Predsednika Kosova, Dr Fatmir Sejdiu, poslanicima Skupštine Kosova, dana 14 marta 2007.

Kako smo upoznati, prošle subote 10 marta 2007, su završeni pregovori u Beču pod vodstvom Predsednika Ahtisarija u vezi posebnih pitanja koja se odnose na status Kosova. To je bio poslednji sastanak sa prestavnicima obe zemlje na visokom nivou.

To je bio jedan mukotrpan dug proces koji je trajao oko 14 meseci. Delegacija Kosova je stalno informisala ovu Skupštinu u vezi pregovora  i od nje dobila podršku. Takođe, pre dopunskih pregovora koji su održani pre zadnjeg sastanka u Beču, u ovoj Skuštini je vođena šira i značajna diskusija u vezi sveobuhvatnog predloga Predsednika Ahtisarija ili kako smo ga nazvali Paket Ahtisarija.

Delegacija Kosova preko njenih predstavnika, kako ranije tako i u okviru dopunskih konsultacija vođenih krajem februara i prvih dana marta 2007, je o paketu predstavila svoje stavove u formi pripremljenih predloga, imajući u vidu, pored ostalog i postavljene primedbe i zabrinutost Skupštine i drugih institucija i građana.

Sada imamo strukturalno potpuno završen paket Predsednika Ahtisarija.On pored drugih elemenata tretira i polažaj manjinskih entiteta na Kosovu tako da u celosti  predstavlja dobru osnovu za nezavisnu soverenu državu Kosovo. Uz podršku i načelnu saglasnost Skupštine, mi smo svi na tome svesrdno radili.

Srbi i druge manjine na Kosovu ovim paketom dobijaju prava i garancije koje obezbeđuju njihovo politčko predstavljanje ili tačnije rečeno nad političko predstavljanje, ali i pravo na lokalno samoupravljanje, što druge manjine u ovom delu Evrope bi priželjkivale. Sve to smo uradili da bismi  im garantovali sva prava. Mi želimo graditi sreču i blagostanje građana na zajedničko blagostanje i sreču svih, a ne da se neko usreći na nečiju nesreču.

Na poslednjem sastanku u Beču, pružajući naše argumente za nezavisnu i siverenu državu Kosovo, snažno smo istakli kao i ranije, da nezavisnost Kosova je alfa i omega, početak i završetak našeg stava. Nijedna strukturalna veza sa institucijama Srbije nije prihvaćena od nas.

Poštovani poslanici,

Dozvolite mi da vam kažem, da delegacija Kosova potpuno jedinstveno je izrazila svoj stav za ovaj proces, koji treba da se sada okonča priznanjem Kosova kao nezavisne i suverenue države.

Posebno zalaganje o tome i Predsednika Ahtisarija, dokazuje i njegov predlog sa političkim preporukama za budućnost Kosova kojeg je danas  podneo Savetu Bzebdnosti Ujedinih Nacija. Pri tom je posebnu težinu u svom predlogu kao celini, zajedno sa poltičkim preporukama, dao  tretiranju Kosova kao poseban slučaj –«sui genris».

Delegacija Kosova izražava svoj stav o ovom dokumentu kao prihvatljivog za Kosovo, s obzirom da nama poznate nadopune koje je dao Predsednik Ahtisari ne menjaju njegovu suštinu. Skupština Kosova će uskoro imati na razmatranje celokupni predmetni dokumenat i  o njemu nadamo se  izrazit će naklonost i angažovanje za sprovođenje sporazuma, koji podrazumeva u prvom redu nezavisnost Kosova uz efikasnost institucija u toku njegove realizacije.

Naša delegacija je izrazila stav da se Kosovo angažuje da se uticaj ovog sporazum neposredno odrazi na Ustav Kosova i druge zakone koji se odnose na tu materiju.

Poštovani posalnici,

 Delgacija Kosova, takođe je izrazila svoj stav da prihvača jedno novo međunarodno prisutvo na Kosovu i nastavak prisustva NATO trupa na Kosovu. Ovo smtramo kao jedan značajni faktor za pomaganje Kosovu za brži razvitak i njeno integrisanje u Evro-atlanskim strukturama, dakle, za njeno učlanjenje u Evropsku zajednicu i u NATO. To istovremeno znači, posebnu pomoć za povećanje efikasnosti institucija Kosova iz oblasti pravne države, bezbednosti i stvaranje zaštitnih snaga Kosova u skladu sa standardima NATO-a.

Takođe, delegacija Kosova, posebnim naglašavanjem je izrazila svoj stav i spremnost, da bude deo članstva međunarodnog sistema, odnosno  međunarodnih mehanizama do njenog učlanjenja u  OUN.

Poštovani poslanici,

U očekivanju i ubedjenju da ovaj proces bude brzo ukončan na najvišem nivou, u  Savet Bezbednosti OUN ukidanjem Rezuluciju 1244 i donošenjem nove rezulucije za budučnost Kosova, dozvolite mi da se još jednom zahvalim Predsedniku Ahtisariju, Kontakt grupi, NATO-u, SAD-a, Evropskoj Zajednici i UNOSEK-u, za njihovo angažovanje i končanje ovog procesa definisanja političkog statusa naše zemlje.
Kosovo de fakto od 1999 godine, zahvaljujući dugom otporu kroz političku i oružanu borbu koja se identifikuje sa Predsednikom Ibrahim Rugovom, vođom nezavisnog pokreta koji će se u istorijskoj retrospektivi identivikovat kao osnivač države Kosovo te Adem  Jashariju, legendardnom komandantu OVK-a kao i intervenciji NATO-a, danas ona/Kosovo/ čeka na međunarodno priznanje, kao uslov sine qua non za njen opstanak,  za otvaranje nove demokratske i razvojne perspektive i kao značajan  faktor stabilizacije regiona i šire.
Naš pristup je dobrosusedstvo i saradnja sa svim našim susedima

Mi ćemo se dokazivati!

Zahvalujem Vam se !