Govor Predsednice Jahjaga na sastanku Nacionalnog Veća Protiv Korupcije

Pod predsedavanjem Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, danas je održan zaključni sastanak za ovu godinu Nacionalnog Veća Protiv Korupcije. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Vlade Republike Kosovo, Skupštine Kosova, ostalih domaćih institucija, predstavnici međunarodnih misija, akreditovani ambasadori u našu zemlju, predstavnici civilnog društva i ostalih institucija.

U nastavku sledi govor Predsednice Jahjaga na otvaranju sastanka:

Ima dugo vremena da smo mi poceli naše reforme u pravni sistem, kako bismo uspostavili nezavisne i efikasne mehanizme za izgradnju pravne države.

Kosovo je pokazalo merljiv napredak u oblasti reformi prava. Još ostaje posla da se uradi u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Suzbijanje ovih dveju najvecih prepreka u našem sveukupnom napretku treba da postane prioritet svake institucije.

Mi trebamo povratiti poverenje naših gradana u institucije i to možemo uciniti samo putem beskompromisnog ustrajanja u ovoj borbi.

Naši gradani traže polaganje racuna za naše upravljanje i oni vec traže da ugledaju koristi od države koju grade.

Mi smo se zavetovali da cemo imati nultu toleranciju za korupciju i sada trebamo poceti implementaciju zakona i politike koju smo gradili. Vreme je da pokažemo konkretne rezultate.

Poštovani prisutni,

Nacionalno Vece Protiv Korupcije nastavlja da ostvari svoju misiju medu institucionalnog koordiniranja i usaglašavanja. Tokom ovog perioda mi smo rešavali mnogo problema, koji su predstavljali smetnu u vašu saradnju kao institucije koje suzbijaju korupciju.

Preporuke koje su date u ovo Vece su prikupljene u jednu matricu, koju ste primili vašim materijalima.
Na opštem nivou preporucili smo i usvojena je Nacionalna Strategija Protiv Korupcije kao jedan važan putokaz u pravcu našeg kretanja ka Evropi. Vece je preporucilo i sastavljeno je neophodno zakonodavstvo za netacnu prijavu ili ne dostavljanje prijave imovine/svojine i pravne osnove za potvrdivanje porekla imovine. Takode, usaglašena je potrebna osnova u krivicni zakon za koruptivna dela.
Naše preporuke za medu institucionalno usaglašavanje na osnovu strategije su omogucile stvaranje mehanizama za bolju koordinaciju izmedu Tužilaštva – Policije i Agencije Protiv Korupcije.

Uspostavljanje jednog zajednickog statistickog sistema, jedne data baze podataka, je pokazalo da naše institucije su ozbiljno shvatile koordinaciju.

Jedan od problema koji je predocen nekoliko puta u Vece je bio mali broj sudaca, tužilaca i policajaca. Ovaj broj je povecan tokom prošle godine, povecanjem kapaciteta ovih institucija. Šta više, pružanje povecane bezbednosti za sudije se isticalo kao neposredna potreba za stvaranje jednog sudstva sa vecom samostalnošcu i bezbednije sudstvo. Sprovodenje Zakona o zaštiti svedoka je u toku ovih nastojanja i on treba da se smatra kao jedan od važnih mehanizama u rešavanju slucajeva. Odluke Tužilaštva za okoncanje preostalih slucajeva do juna iduce godine pokazuje jedno dodatno posvecenje u ovoj oblasti.

Tokom rada Veca smo shvatili da trebamo raditi više na poboljšanju pravila i politike nabavke. Bolje zakonodavstvo uz pracenje istog sa elektronskom praksom nabavke uz nadzor je preko potrebno. Saradnja institucija u ovoj oblasti treba da se bolje razjasni i definira.

Izazovna oblast ostaje nam razrešenje slucajeva i efikasnost. Koruptivni slucajevi su kompleksni, ali naše posvecenje da razrešimo cvrste slucajeve za kraci vremenski rok treba da bude naš prioritet.

Poštovani prisutni,

Naš je zadatak da Kosovo bude ne koruptivna država sa vladanjem zakona kao garancija našeg funkcionisanja.

Trebamo okoncati trend da medunarodni izveštaju ne nastavljaju okarakterizirati našu državu kao jednu korumpiranu zemlju i sa organizovanim kriminalom. Ovo naše posvecenje treba da se realizuje ne samo da bi se popravio naš položaj u ovim izveštajima, nego prevashodno za poboljšanje života gradana Republike Kosovo.

Mi trebamo eliminirati prepreke koje su prouzrokovane korupcijom, tako da gradanin Kosova deluje na osnovu pravila i predvidene prakse, bez straha i bez neformalnih taksi.

Naš opšti razvoj zavisi od naše volje da zaustavimo snagu korupcije i organizovanog kriminala.