Govor Predsednice Jahjaga na petnaestu godišnjicu osnivanja Centralne Banke Kosova

Izražavam vam moje cestitke na ovu jubilarnu petanestu godišnjicu osnivanja Centralne Banke Kosova, jednog od najvažnijih stubova naše državnosti.

Poštovani g. Guverner,
Dame i gospodo,

Izražavam vam moje cestitke na ovu jubilarnu petanestu godišnjicu osnivanja Centralne Banke Kosova, jednog od najvažnijih stubova naše državnosti.

Tokom ovog perioda, Centralna Banka Kosova je sa posvecenjem ispunila svoje fukcije, posebno putem uredenja i nadzora bankarskog sektora radi osiguranja kompatibilnosti sa pravilima zdravog upravljanja i za garantovanje stabilnosit našeg finansijskog sistema.

Dobar posao na uredivanju i pažlivom nadzoru bankarskog sektora, je ucinilo da mi danas, povrh cinjenice da je svet zahvacen jednom snažnom ekonomskom i finansijskom krizom, imamo jedan zdrav bankarski sektor, sa dobro kapitaliziranim bankama putem domacih depozita, cineci našu privredu samostalnijom od kretanja u medunarodom tržištu.

Profesionalni nadzor bankarskog sistema i stalno prilagodavanje linijskog/odnosnog zakonodavstva sa zahtevima i potrebama tržišta, je bitno uticao i na smanjenju moralnog riska.

Centralna Banka Kosova, s toga ostaje jedna od glavnih institucionalnih stubova privrede, stub finansijskog sistema i branilac finansijske i makroekonomske stabilnosti zemlje.
 
Poštovani ucesnici,
 
Danas smo svesni da je ekonomska sloboda jedno neodvojivo dobro od individualne i kolektivne slobode. Ekonomska sloboda jeste temelj za snažnije ekonomsko predstavnljanje. Ona obezbeduje ekonomski napredak i socijalnu stabilnost. S toga, kao takva ona treba da se neguje, zaštiti i održi visoko u agendi naših prioriteta. Olakšanje slobodne konkurencije i ukidanje kartela i mogopola, omogucavaju održiv i sveobuhvatni ekonomski rast, zasnovan na plodove slobodne inicijative, inovacije i istraživanja  razvoja.
 
"Koncentrisana Vlast je uvek bila i ostaje glavni neprijatelj slobode”, rekao bi Predsednik Ronald Reagan.
Ukoliko želimo jedno slobodno društvo – a ovo sigurno ostaje naš cilj – mi trebamo podsticati slobodnu konkurenciju i da onemogucimo koncentraciju vlasti na rukama jedne manjine, koja potom zloupotrebljava sistem da obezbedi nepravedne prednosti pojedincima i odredenim interesnim grupama. Ovo nije slobodna tržišna privreda, nego privreda samozvanih elita, koje se pretvaraju u prepreku razvoja.
 
Jedno slobodno i demokratsko društvo, zasnovano na tržišne uslove i slobodnu konkurenciju, ne može postojati izdvojena od zakona.Ovde teret odgovornosti pada pre svega na politicke i ekonomske institucije koje trebaju izvršiti svoj deo posla, da stvore mehanizme podsticanja i podrške za privredu, a pre svega da brinu za sprovodenje zakona i stvaranje preduslova za sveobuhvatni ekonomski razvoj.
 
Politika treba da olakšava razvoj a ne da postane njegova prepreka.
 
Neodgovorne postupke, koji izazivaju nepotrebne politicke krize, teba odstraniti jer oni oštecuju legitimnost institucija, ekonomsku perspektivu i buducnost naših gradana. Takve politicke krize, popracene efektima ekonomske krize, vrlo brzo se pretvaraju u krizu poverenja, koja je sa isto takvim posledicama.
Ne efektivno upravljanje ispoljeno putem deficita u vladanje zakona i nedostatku vizije za jedan istinit ekonomski razvoj, je faktor koji utice na poverenje gradana u institucije zemlje.

Nedovoljan stepen ekonomskog rasta, nezaposlenost i nedostatak efektivnosti upravljanja vode ka ambijentu koji stimulira nesigurnost i povecava uticaj kriminalnih i ekstremistickih grupa. Kao posledica toga, broj mladih koji se prikljucuje u kriminalne aktivnosti postaje plen regrutacije za ”sveti rat” van zemlje što je zabrinjavajuce.
 
Još više je zabrinjavajuca pojava ilegalne migracije naših gradana, koja je zadnjih nedelja izgleda dobila zamah.
Ovo nas podseca da se mi trebamo jace pobrinuti za naše ekonomske politike, za vladanje zakona, za državnu legitimnost i za buducnost naših gradana.
 
Dame i gospodo,
Problem nezaposlenosti se rešava sa istinskim ekonomskim politikama i sa jednim ozbiljnim posvecenjem u svim nivoima, jer samo tako može se najpre slomiti ova duboka kriza poverenje, a potom da se stvore preduslovi za jedan istinit ekonomski progres.

Mi kao društvo sa velikim ljudskim i prirodnim resursima, trebamo da gradimo jednu jasnu ekonomsku viziju, koja treba da bude vizija sveobuhvatsnosti, koja definira puteve i nacin za jedan istinit ekonomski razvoj, ciji deo treba da bude svaki gradanin Kosova bez razlike.

Za ovo trebamo imati hrabrosti za strukturne reforme. Trebamo imati hrabrosti da nalazimo puteve za aktiviranje naših kapaciteta, bili oni proizvodni, uslužni, rudarski, energetski ili pre svega ljudski.
Naš put u pravcu ekonomskog napretka se sastoji od deblokacije ovih vanrednih resursa i potencijala koje ima naša zemlja. Mi trebamo razvoj privatnog sektora, u liniji sa našim mogucnostima i sa tokovima razvoja u medunarodno tržište.
 
Jedna posebna pažnja u ovome planu treba da se posveti i ekonomskoj integraciji opština na severu zemlje putem projekata i inicijativa koji ciljaju poboljšanje života naših gradana tamo i stvaranje preduslova za razvoj preduzetništva i uvodenje formalne ekonomije i u ovom delu zemlje.
 
Ekonomski razvoj je neophodnost, ali i odgovornost, naš prioritet ostaje ekonomija i zapošljavanje, jer želimo jednu razvijenu zemlju, gde svaki može naci mogucnost za jedan bolji život. Jedan održiv ekonomski i socijlni razvoj, koji donosi blagostanje kod gradana i garantuje stabilnost, mir i našu slobodu.
 
U ovom duhu, poštovani Guverner, želim još jednom da vam cestitam ovu godišnjicu, izražavajuci moje visoko poštovanje za instituciju kojom vi upravljate, kojoj želim trajan uspeh i u buduce!
 
Zahvaljujem!