Govor Predsednice Jahjaga na ceremoniji inauguracije Ureda Privredne Komore žena Kosova

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga prisustvovala ceremoniji inauguracije Ureda Privredne Komore žena Kosova – G7

Na jednom prigodnom govoru ovom prilikom Predsednica Jahjaga je rekla:
 
Poštovani učesnici,
Prošle godine u isto vreme smo se sastali da lansiramo osnivanje Privredne Komore žena Kosova, mehanizam proizišlog iz Međunarodnog Samita Žena, koji je organizovan ovde u Prištinu, čime je zabeležen prvi korak u oživotvorenju Prištinskih Načela, koji su bili rezultat ovog Samita.

Tokom održavanja Samita i tokom diskusije, utvrdili smo važnost osnivanja ove Komore, zajedno sa bivšom ministarkom Trgovine i Industrije, gđa. Mimoza Kusari – Lila, i snažnu podršku USAID-a, posebno gospođe Maureen Shauket i ambasade SAD-e. Mi smo uputili pozivnice sedam žena uspešnih učesnika naše države da vode ovaj projekat, pošto ekonomska nezavisnost žene jeste ključno pitanje i za daljnje unapređenje našeg društva i naše države i da ovo svakako ima jedan višestruki efekat, jer neposredno utiče na blagostanje dece, utiče neposredno na njihovu budućnost, neposredno utiče i na blagostanje porodice i na blagostanje celog našeg društva.
 
Jačanje ekonomske nezavisnosti žene jeste usko povezana i sa njenim učešćem u ostale oblasti, jer ovo utiče na potpuno korišćenje potencijala žena i naših devojaka, jer ne govorimo samo o jednom potencijalu naših žena i kćeri, nego govorimo za jedan potencijal polovine našeg društva.
 
Statistike u celome svetu, kako u razvijenim tako i u nerazvijenim zemljama, pokazuju da neposredni razvoj jedne zemlje i ekonomski rast jedne države su usko povezani i sa korišćenjem potencijala žena, polovine društva, i njihovog aktivnog učešća u ekonomski razvoj jedne države.
 
S toga, mi, i kao država i kao društvo, smo orjentisani i posvećeni smo da stalno utičemo na unapređenje uloge žene u našem društvu. Ne samo da je ovo jedno pravedno moralno pitanje, nego zato što smo mi orjentisani da gradimo jedno demokratsko društvo gde svaki njen član može koristiti svoj puni potencijal i talenat.

Ja sam jako ubeđena i očekujem da Privredna Komora žena Kosova, sa svojim novim Uredom i sa sastavljenom strategijom, će moći pružiti što bolje usluge za sve žene i devojke, putem njihove podrške, putem obuke, koordinacijom, putem trajnog podučavanja, kako bismo bile blizu njih, kako sa aspekta otvaranja novih biznisa, i sa aspekta povećanja biznisa. Vi ne samo što jačate jednu osobu, jačate jednu porodicu, ali putem ovih projekata utičemo na jačanje našeg društva, utičemo na stalni progres i ekonomsku održivost naše države.

Želim da se zahvalim gospođi Maureen Shauket i USAID-u za stalnu podršku koja je pružena ovom projektu i za stalnu pomoć za unapređenje uloge žene u naše društvo.

Želim da čestitam G-7 za sjedan odlično obavljen posao ove godine. Očekuje nas još trajan posao. Želim čestitati novo izabranu direktoricu i članovima Odbora / Bordu kažem da ste imali i imaćete moju podršku, kao i sve druge žene u našim institucijama, kako u zakonodavstvo, isto tako i u izvršnom nivou, kako bismo postavili trajne osnove za poboljšanje uloge žena u društvo.