GOVOR PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGA ZA ZVRŠNI SASTANAK NACIONALNOG VEĆA PROTIV KORUPCIJE

Na kraju sastanaka Nacionalnog Veća Protiv Korupcije za 2012 godinu, ćemo dati jedan pregled rada i koordiniranih aktivnosti institucija i nadležnih mehanizama za suzbijanje ovih pojava.

Poštovani predsedniče Skupštine Republike Kosovo g. Jakup Krasniqi,
Poštovani premijer Republike Kosovo g. Hashim Thaçi,
Poštovani ministri Vlade Republike Kosovo,
Poštovani predstavnici Sudstva Republike Kosovo,
Poštovani predstavnici Tužilaštva Republike Kosovo,
Poštovani predstavnici Policije Kosova,
Poštovani predstavnici Civilnog društva,
Poštovani ambasadori akreditirani u Republici Kosovo,
Poštovani predstavnici međunarodnih organizacija na Kosovu,
Dame i gospodo,
 
Na kraju sastanaka Nacionalnog Veća Protiv Korupcije za 2012 godinu, ćemo dati jedan pregled rada i koordiniranih aktivnosti institucija i nadležnih mehanizama za suzbijanje ovih pojava.
 
Bilo je potrebno da se u Nacionalno Veće protiv korupcije da postigne koordinacija, redovna komunikacija i zajednička debata uz potpuno poštovanje ustavnih i zakonskih odgovornosti uz očuvanje institucionalne nezavisnost svakoga.
 
Borba protiv korupcije nije samo borba institucija Republike Kosovo i međunarodnih  mehanizama, nego i angažovanje celog našeg društva i ka potpunog uspostavljanja načela reda i vladanja zakona, zasnovanog na izgradnju pravne države.
 
Ova borba treba da bude sveobuhvatna i transparentna.
 
Jedno društvo sa visokim stepenom korupcije, stvarnim ili percipiranim, posebno sa pojavom korupcije u institucijama, odražava loši imidž unutar države ali i u međunarodnoj sceni. Ovoj negativan odraz može da se menja samo imajući konkretne i opipljive rezultate u borbi protiv korupcije.
 
Jedno angažovanje i posvećenje tokom ove godine nije nedostalo iako niko od nas nije zadovoljan jer još imamo mnogo toga da uradimo.

Svakako da je za oceniti da na osnovu našeg angažovanja, pozitivni rezultati ovog rada su izraženi u nalazima nekih međunarodnih izveštaja da Republiku Kosovo cene bolje za borbu protiv korupcije.
 
Na našim sastancima su naglašeni i evidentirani neki nedostaci u zakonodavstvo i administrativno funkcioniranje. Ova poboljšanja su učinjena menjajući i prilagođavajući pravila i procedure za bolju koordinaciju. Sve institucije su činile pozitivne promene u oblasti zakonodavstva i organizaciji administracije koje se odražava na bolju saradnju.
 
Ovo su prvi uspesi, ali oni nisu dovoljni.
 
Trebamo suzbiti ovu pojavu odlučnije, stvarajući jednu bolju budućnost za nove generacije. Zakonska je obaveza i naš moral da činimo Kosovo naprednom zemljom, reda i vladanja zakona.
 
I dalje intenziviramo našu koordinaciju, ne samo u okviru Veća ali i neposredno međusobno. Za funkcioniranje našeg demokratskog sistema treba da se garantuje integritet institucija koji omogućava naše funkcioniranje ka jedinstvena celina.

Nastavljanje sveobuhvatnosti je od životnog značaja. Korupciju kao pojavu trebamo suzbiti svi.
 
Poboljšanje imidža Kosova pomaže naše kretanje napred.
 
Jer samo ovako mi možemo garantovati ekonomski napredak i socijalno blagostanje. Strani investitori su interesirani da rade u jedno funkcionalno društvo  gde njihove investicije se štite od institucija i poslovna klima je sigurna.
 
Mi smo poboljšali zakonodavstvo i rad administracije, ali ima još toga da se uradi. Ima nekoliko specifičnih zakona koji treba da se menjaju na osnovu standarda Evropske Zajednice. Takođe trebamo povećati našu efikasnost u implementaciji postojećih zakona. Politička volja postoji ali je odgovornost svih da ovu volju pretvorio u konkretni rezultat.
 
Poštovani učesnici,
 
Agencija Protiv Korupcije je pokazala političke rezultate koji će sigurno biti veći sa jačanjem i razjašnjavanjem koordinacije ove agencije sa ostalim institucijama, definirajući nekih pitanja  vezanih sa krivičnim gonjenjem i konkretnim koruptivnim delima.
 
Policija Kosova čini dodatno nastojanje za povećanje kapaciteta za specijalizaciju istrage koruptivnih dela što će pokazati pozitivne rezultate  u prikupljanju informacija i profesionalizam u istrazi slučajeva.
 
Savet Tužilaštva Kosova je preduzeo nekoliko koraka sa kojima je pojačana ulogu Tužilaštva pri istrazi koruptivnih dela. Unutrašnji kapaciteti Tužilaštva treba da se povećaju i da se sačuva standard visokog integriteta mladih tužilaca.
 
Sudski Savet Kosova dao je prednost radu na razmatranje koruptivnih slučajeva. Treba da se nastavi sa boljim planiranjem raspodele slučajeva po sudovima kako bi se smanjio broj postojećih predmeta uz istovremeno povećanje efikasnosti sudaca u svim nivoima, okončajući više predmeta koruptivnih slučajeva tokom godine.
 
Poštovani učesnici,
 
Uporedo sa uspesima i evidencijom izazova mi trebamo početi sa izgradnjom konkretnih politika.
 
Neophodno je da nastavimo sistemske i strukturne reforme približavajući se što više  standardima Evropske Zajednice i takođe ugrađujući naše specifičnosti sa posebnim i privremenim rešenjima da bismo bili efikasniji u iskorenjivanju korupcije.

Trebamo povećati efikasnost istrage koruptivnih dela od prijave do finalnog postupka, okončajući slučajeve i donoseći adekvatne odluke. Nećemo dozvoliti da se građani koji prijavljuju slučajeve korupcije očajavaju od sistema progona i osude zbog proceduralnih odugovlačenja

Svi se slažemo da trebamo posvetiti više pažnje oblasti nabavke, kao jedne osetljive oblasti za ugrožavanje od korupcije i drugih  zloupotreba, čije se negativne posledice osećaju više od građana i celog društva.
 
Treba da imamo jednu trenutnu i efikasnu kontrolu svih parametara tendera, u slučajevima kada se sumnja na nepravilnost.
 
Neophodno je podizanje kapaciteta povećavajući efikasnost Centralne Agencije Nabavke, Regulatorne Komisije javne nabavke i Organa Revizije Nabavke, koje vrše svoje zakonom predviđene funkcije.
 
Vrlo je važno da ubrzamo rad sa preporukama koje proizilaze za ispunjavanje kratkoročnih kriterija Studije Fizibiliteta Evropske Komisije za Kosovo.

Ovo ne činimo samo radi Evropske Zajednice, nego je naše ubeđenje i posvećenje da to uradimo za nas, za građane Kosova, da imamo jednu mirniju i bezbedniju životnu sredinu. Trebamo dokazati jasno angažovanje za davanje rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije što obuhvata početak istrage za svaki slučaj i protiv svakog koji je obuhvaćen, uz poštovanje načela da niko nije nad zakonom i da u naše društvo nema nedodirljivih.

Naš građanin želi nas odgovornim i čestitim, sa polaganjem računa da radimo sa posvetom za bolju budućnost zemlje.

Ovo ćemo angažovanje učiniti sa jednom tesnom i trajnom saradnjom sa EULEX-om i Specijalnim Tužilaštvom. 
 
Ispunjavanje ovih kriterija obuhvata i usvajanje zakona o konfiskaciji imovine i približavanje ostalih relevantnih zakona sa Aki komuniter. Svo ovo angažovanje treba da se kruniše što brže sa usvajanjem Strategije protiv Korupcije.
 
Korupcija prelazi domaće granice i postaje trans nacionalno, a to se među ostalim sprečava putem prijave imovine, kontrolom porekla imovine, obavljanje isplate putem bankarskih transakcija te članstvom Kosova u međunarodne organizacije oblasti prava i bezbednosti.

Divlji oblike pojave korupcije jeste i fiskalna evazija odnosno odliv novca van zemlje što se nadovezuje sa ilegalnim aktivnostima u ovoj oblasti.

Iskorenjivanje korupcije utiče pozitivno na međunarodni imidž Republike Kosovo i na proces daljnjih priznavanja.

Rad Nacionalnog Veća protiv korupcije se odražava na dobro u radu svih nas. Iduće godine ćemo nastaviti saradnju konkretnije, da se sastanemo, da se koordiniramo i da usaglasimo naše aktivnosti.
 
Što bolje obavljamo naš posao to će više da se poveća uspeh ove borbe i poverenje građana na nas i na vrednosti demokratskog društva.

Ovo je jedan dugačak put sa puno izazova, koji ćemo uspešno okončati jer je to naša volja i naše posvećenje.
 
Hvala Vam!