Akreditovanje medija

Akreditacija medija za period 2023-2024. godine


Poštovani glavni urednici medija i šefovi dopisništava,

Odeljenje za informisanje i komunikaciju sa javnošću Kancelarije predsednice Republike Kosovo akreditovaće predstavnike medija koji prate aktivnosti predsednice za period 2023-2024. godine.

Akreditacija ima za cilj što bolju saradnju sa medijima i stvaranje što boljih uslova za rad novinara koji prate aktivnosti predsednice zemlje.

Dnevna, nedeljna, mesečna ili godišnja akreditacija se zasniva na Administrativnom uputstvu (SKP) br. 02/2021 o akreditaciji predstavnika medija u Predsedništvu.


Dodatne Informacije:


· Novine i novinske agencije mogu akreditovati tri novinara i dva fotoreportera;
· Televizije tri novinara i tri snimatelja;
· Radio dva novinara;
· Novinski portali dva novinara i jednog fotoreportera/snimatelj;
· Dopisništva stranih medija: mogu akreditovati dva novinara (za televizije i snimatelja);
· Prijave stranih medija biće ocenjivane u zavisnosti od njihovih zahteva.


Član 4

Pravo prijave za akreditaciju


Svi mediji, domaći i strani, kao i honorarno zaposleni u medijima, imaju pravo da se prijave za akreditaciju, u skladu sa pravilima i procedurama utvrđenim u ovom Administrativnom uputstvu.

Član 5 

Prijava za akreditaciju medija

1. Akreditacija se vrši na osnovu zahteva medijske institucije u kojoj lica koja se akredituju zaposlena.
2. Zahtev za akreditaciju:
2.1. se dostavlja u pisanoj formi;
2.2. upućuje se Odeljenju;
2.3. sadrži kratak opis medija i imena osoba za koje traži da se akredituju;
2.4. sadrži kontakte medija;
2.5. podnosi ga ovlašćeno lice medija;
2.6. predaje se:
i. direktno u Predsedništvu;
ii. poštom, ili
iii. elektronski;
2.7. može se predati tokom cele godine;
2.8. može se povući u bilo kom trenutku.
3. Zahtev za akreditaciju medija može se podneti u skladu sa Aneksom 1: Obrazac zahteva za akreditaciju medija ovog Administrativnog uputstva.

Član 6 

Prijava za akreditaciju honorarnog (freelance) medijskog radnika


1. Akreditacija se vrši na zahtev honorarno zaposlenog u medijima.
2. Prijava za akreditaciju:
2.1. podnosi se u pisanoj formi;
2.2. upućuje se Odeljenju;
2.3. sadrži kontakte honorarno zaposlenog u medijima;
2.4. predaje se: i. direktno u Predsedništvu; ii. poštom, ili iii. elektronskim putem.
2.5. može se predati tokom cele godine;
2.6. može se povući u bilo kom trenutku.
3. Zahtev za akreditaciju honorarno zaposlenog u medijima može se podneti u skladu sa Aneksom 2: Obrazac zahteva za akreditaciju honorarno zaposlenog u medijima, ovog administrativnog uputstva.

Član 7 


Dokumentacija za akreditaciju


1. Medijska institucija zahtevu za akreditaciju prilaže sledeća dokumente:
1.1. uverenje o registraciji;
1.2. spisak lica za koje se traži akreditacija i koja predstavljaju medijsku instituciju sa dotičnim funkcijama, što uključuje:
i. njihove kontakte (kontakt telefon i adresu e-pošte);
ii. punu adresu njihovog prebivališta;
iii. period za koji se traži akreditacija;
iv. kopija identifikacionog dokumenta lica za koja se traži da se akredituju;
v. fotografije lica za koja se traži da se akredituju.
2. Honorarno zaposleni u medijima, zahtevu za akreditaciju, prilaže sledeća dokumenta:
2.1. kopiju identifikacionog dokumenta;
2.2. kontakte (kontakt telefon i adresu e-pošte);
2.3. adrese stanovanja;
2.4. period za koji se traži akreditacija;
2.5. novinarske kartica koju je izdalo udruženje novinara;
2.6. fotografiju lica za koje se traži akreditacija. 


Član 8

Akreditacija


1. Akreditacija se daje:
1.1. novinarima;
1.2. fotografima;
1.3. ekipama snimatelja:
i. tehničarima;
ii. operaterima;
iii. režiserima;
iv. snimateljima/kamermanima;
v. vozačima.

Član 9

Trajanje akreditacije

1. Trajanje akreditacije može biti:
1.1. dnevno;
1.2. nedeljno;
1.3. mesečno;
1.4. godišnje (kalendarska godina);
1.5. za ceo mandat predsednika/predsednice

U nastavku je zahtev za akreditaciju medija, koji morate popuniti i potpisati i poslati zajedno sa ostalom dokumentacijom koja je potrebna na osnovu Administrativnog uputstva (SKP) br. 02/2021 o akreditaciji predstavnika medija u Predsedništvu.


Za sve dodatne informacije pogledajte Administrativno uputstvo (SKP) br. 02/2021 o akreditaciji predstavnika medija u Predsedništvu: https://president-ksgov.net/repository/docs/2021_07_28_135232_ADMINISTRATIVNO_UPUTSTVA_SKP_BR_02_2021.pdf 


Rok za prijavu je do 20. januara 2023. godine! 

Prilikom preuzimanja akreditacione kartice, predstavnik medija mora sa sobom imati identifikacioni dokument sa fotografijom i medijsku karticu kojoj pripada.

Akreditaciona kartica se može preuzeti svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova, u Odeljenju za informisanje i komunikaciju sa javnošću Kancelarije predsednice Republike Kosovo. Bićete unapred obavešteni kada kartice budu spremne.*****
Kontakti:
zprk@president-ksgov.net, tel: 038/212-460; 038/213-478