Mundësi punësimi

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për PasuriNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Analist i Standardeve të KontabilitetitZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS ANULON KONKURSIN PËR PLOTËSIMIN E VENDEDIT TË LIRË TË PUNËS: Drejtor i Departamentit të Informacionit dhe Komunikimi me PublikunZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS RISHPALL KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS
Drejtor i Departamentit të Informacionit dhe Komunikimi me Publikun
Analist i lart i standardeve te Kontabilitetit
Zyrtar për pasuri
NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM - Koordinatore e Sekretarisë për mbështetjen e punës së Ekipit përgatitor për themelimin e Komisionit për të Vërtetën dhe PajtiminKonkurs - Zyrtar për pasuri Konkurs - Analist i lart i standardeve te KontabilitetitKonkurs - Drejtor i Departamentit të Informacionit dhe Komunikimi KONKURS
Koordinatori i Sekretarisë
Zyrtar i Sekretarisë
KONKURS PËR PLOTËSIMIN E POZTTES SE VENDIT TË LIRË TË PUNËS PËR AFAT TË CAKTUAR - Përkthyes nga gjuha shqipe, në gjuhen serbe dhe anasjelltas NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë për Marrëdhënie NdërkombëtareKonkurs për plotësimin e vendit të lirë të punës - Një (1) Zyrtar i Lartë për Marrëdhënie Ndërkombëtare – Divizioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës i Divizionit për Marrëdhënie NdërkombëtareKonkurs - Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Marrëdhënie NdërkombëtareKONKURS PUBLIK - PËR DIZAJNIMIN E LOGOS, MEDALJES PRESIDENCIALE DHE PROPOZIMIN E SLOGANIT TË 10-VJETORIT TË PAVARËSISË SË KOSOVËSNjoftim për anulim të konkursit për Zyrtar Çertifikues VEND TË LIRË TË PUNËS - Zyrtar ÇertifikuesKONKURS PUBLIK PËR PËRZGJEDHJEN E MODELEVE TË DEKORATAVE QË JEP PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË KOSOVËSKËRKESA PËR PUNËSIM