Këshilli Kombëtar Kundër Korrupsion


Presidentja e Republikës së Kosovës znj. Atifete Jahjaga, ka themeluar Këshillin Kombëtar Kundër Korrupsionit (në tekstin e mëtejmë Këshilli) më 14 shkurt 2012. Këshilli në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjet në fuqi ka për qëllim bashkërendimin e punës dhe aktiviteteve të institucioneve e agjencive, në kuadër të kompetencave dhe të fushëveprimit  të tyre, për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. 

Funksionet e Këshillit:

 • Të koordinoj aktivitetet në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit.
 • Të identifikojë dhe të koordinoj aktivitetet në përkrahje të zbatimit të strategjisë kombëtare në luftimin e korrupsionit.
 • Të përcaktoj prioritetet dhe politikat për zbatimin e agjendës legjislative në ngritjen e efektivitetit në luftën kundër korrupsion.
 • Të koordinoj punën e aktivitetet e institucioneve përgjegjëse në forcimin e mekanizmave ekzistues për luftimin e korrupsionit.
 • Të rrisë vetëdijen e shoqërisë për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit 


Linqet


Udhëheqëse e Këshillit:

 • Presidentja e Republikës së Kosovës


Anëtaret e Këshillit:

 • Agjencia Kundër Korrupsionit
 • Auditori i Përgjithshëm i Kosovës
 • Komisioni Parlamentar për Legjislacion
 • Komisioni Parlamentar për Buxhet dhe Financa
 • Komisioni Parlamentar për Mbikëqyrjen e Financave Publike
 • Këshilli Gjyqësor i Kosovës
 • Këshilli Prokurorial i Kosovës
 • Gjykata Supreme e Kosovës
 • Këshilli Konsultativ për Komunitete
 • Ministria e Drejtësisë
 • Ministria e Punëve të Brendshme
 • Ministria për Integrime Evropiane
 • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
 • Policia e Kosovës
 • Njësia e Qendrës së Inteligjencës Financiare


Pjesëmarrës jo anëtarë të Këshillit, që ftohen varësisht nga Agjenda e takimit:

 • Përfaqësues të institucioneve tjera që nuk janë anëtar të Këshillit
 • Përfaqësues të shoqërisë civile
 • Përfaqësues të misioneve ndërkombëtare