Obraćanje predsednika Sejdiua poslanicima Skupštine Kosova 27. jula 2006. godine u vezi sa Bečkim sastankom 24.07.2006