DEPARTAMENTI I INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT ME PUBLIKUN

Departamenti i informacionit dhe komunikimit me publikun është  njësi  e rëndësishme organizative në kuadër të Zyrës së Presidentit të Kosovës. Ai ka për qëllim të njoftojë opinionin publik  dhe mediat me veprimtarinë  zyrtare të Presidentit të Kosovës, të mbajë kontakte të rregullta me mediat, të akreditojë përfaqësuesit e tyre, si dhe të informojë Presidentin me qëndrimet e opinionit publik dhe medias lidhur me punën e Presidentit.

Këto qëllime arrihen përmes komunikimit të rregullt e transparent  me mediat, analizës dhe monitorimit, si dhe publikimeve.

Ky departament bashkëpunon ngushtë me Kabinetin e Presidentit në çështjet e informimit, si dhe është përgjegjës për paraqitjen e aktivitetit të Presidentit nëpërmjet faqes së internetit.

KONTAKT


Telefon: + 383 38 212 460
Centrix: 200-12-032
Zyra: C- 405- A
Email: [email protected]