Akreditimi i mediave

Akreditimi i mediave për periudhën kohore 2023-2024


Të nderuar kryeredaktorë të mediave dhe përgjegjës të zyrave të korrespondentëve,
 
Departamenti i Informacionit dhe Komunikimit me Publikun i Zyrës së  Presidentes të Republikës së Kosovës do të bëjë akreditimin e përfaqësuesve të mediave që përcjellin aktivitetet e Presidentes për periudhën kohore 2023-2024. 

Akreditimi ka për qëllim bashkëpunimin sa më të mirë me media dhe krijimin e kushteve sa më të mira për punën e gazetarëve që përcjellin aktivitetet e Presidentes së vendit.

Procesi i akreditimit ditorë, javorë, mujor apo vjetor bëhet duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ (SZP) Nr. 02/2021 për Akreditimin e Përfaqësuesve të Mediave në Presidencë. 

Informatë shtesë:

·    Gazetat dhe agjencitë e lajmeve mund t’i akreditojnë nga tre gazetarë dhe dy fotoreporterë;
·    Televizionet nga tre gazetarë dhe tre xhirues;
·    Radiot nga dy gazetarë;
·    Portalet e lajmeve dy gazetarë dhe një fotoreporter/kameraman;
·    Zyrat e korrespondencës të medieve të huaja: mund të akreditojnë nga dy gazetarë (për televizionet edhe xhiruesin);
·     Aplikimet e mediave të huaja, do të vlerësohen varësisht nga kërkesat e tyre.


Aplikimi


Neni 4

E drejta për të aplikuar për akreditim

Të gjitha mediat, të vendit dhe të huaja, si dhe punonjësit e medias në profesion të lirë, kanë të drejtë për të aplikuar për akreditim, sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara me këtë udhëzim administrativ.


Neni 5

Kërkesa për akreditim të mediave

1. Akreditimi kryhet në bazë të kërkesës së institucionit mediatik në të cilën janë të
punësuar personat që akreditohen.
2. Kërkesa për akreditim:
2.1. paraqitet me shkrim;
2.2. i drejtohet Departamentit;
2.3. përmban një përshkrim të shkurtër të medias dhe emrat e personave që kërkon të
akreditohen;
2.4. përmban kontaktet e medias;
2.5. paraqitet nga personi i autorizuar i medias;
2.6. dorëzohet:
i. drejtpërdrejtë në Presidencë;
ii. përmes postës, apo
iii. në mënyrë elektronike;
2.7. mund të dorëzohet gjatë gjithë vitit;
2.8. mund të tërhiqet në çdo kohë.
3. Kërkesa për akreditim të mediave mund të bëhet në pajtim me Shtojcën 1: Forma e kërkesës për akreditim të mediave, të këtij udhëzimi administrativ.


Neni 6

Kërkesa për akreditim e punonjësit të medias në profesion të lirë

1. Akreditimi kryhet në bazë të kërkesës së vetë punonjësit të medias në profesion të lirë.
2. Kërkesa për akreditim:
2.1. paraqitet me shkrim;
2.2. i drejtohet Departamentit;
2.3. përmban kontaktet e punonjësit të medias në profesion të lirë;
2.4. dorëzohet:
i. drejtpërdrejtë në Presidencë;
ii. përmes postës, apo
iii. në mënyrë elektronike.
2.5. mund të dorëzohet gjatë gjithë vitit;
2.6. mund të tërhiqet në çdo kohë.
3. Kërkesa për akreditim të punonjësit të medias në profesion të lirë mund të bëhet në pajtim me Shtojcën 2: Forma e kërkesës për akreditimin e punonjësit të medias në profesion të lirë, të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 7

Dokumentacioni për akreditim

1. Institucioni mediatik, kërkesës për akreditim, i bashkëngjit këto dokumente:
1.1. certifikatën e regjistrimit;
1.2. listën e personave që kërkohet të akreditohen dhe që përfaqësojnë institucionin
mediatik me funksionet përkatëse, ku përfshihet:
i. kontaktet e tyre (numrin e telefonit kontaktues dhe e-mail adresën);
ii. adresën e plotë të banimit të tyre;
iii. periudhën për të cilën kërkohet akreditimi;
iv. kopje e dokumentit të identifikimit të personave që kërkohet të
akreditohen;
v. fotografitë e personave që kërkohet të akreditohen.

2. Punonjësi i medias në profesion të lirë, kërkesës për akreditim, i bashkëngjitë këto
dokumente:

2.1. kopjen e dokumentit të identifikimit;
2.2. kontaktet (numrin e telefonit kontaktues dhe e-mail adresën);
2.3. adresën e banimit;
2.4. periudhën për të cilën kërkohet akreditimi;
2.5. kartelën e gazetarit të lëshuar nga një shoqatë gazetarësh;
2.6. fotografinë e personit që kërkohet të akreditohet.

Neni 8

Akreditimi

1. Akreditimi jepet për:
1.1. gazetarë;
1.2. fotografë (fotoreporter);
1.3. ekipe xhirimi:
i. teknikë;
ii. operatorë;
iii. regjisorë;
iv. kameramanë;
v. shoferë.

Neni 9

Kohëzgjatja e akreditimit

1. Kohëzgjatja e akreditimi mund të jetë:
1.1. ditorë;
1.2. javorë;
1.3. mujor;
1.4. vjetorë (vit kalendarik);
1.5. për gjithë mandatin e Presidentit/ës.

Në vijim gjeni kërkesën për akreditim të mediave, të cilën duhet ta plotësoni dhe ta nënshkruani dhe ta përcillni së bashku edhe me dokumentacionin tjetër që kërkohet në bazë të Udhëzimit Administrativ (SZP) Nr. 02/2021 për Akreditimin e Përfaqësuesve të Mediave në Presidencë.  

Për çdo informacion shtesë, ju lutem referojuni Udhëzimit Administrativ (SZP) Nr. 02/2021 për Akreditimin e Përfaqësuesve të Mediave në Presidencë: https://president-ksgov.net/repository/docs/2021_07_28_135122_UDHEZIM_ADMINISTRATIV_SZP_NR_02_2021.pdf

Afati për aplikim është deri më 20 janar 2023!

Me rastin e tërheqjes së kartelës së akreditimit, përfaqësuesi i medias duhet të ketë me vete një dokument identifikues me foto dhe kartelën e medias së cilës i takon.
Tërheqja e kartelës së akreditimit mund të bëhet çdo ditë pune nga ora 09:00 - 15:00, në Departamentin e Informacionit dhe Komunikimit me Publikun të Zyrës së  Presidentit të Republikës së Kosovës. Do të njoftoheni paraprakisht kur kartelat të jenë gati.

Zyra: N-318

*****
Kontakti:
zprk@president-ksgov.net, tel: 038/212-460; 038/213-478