Predsednik Kosova

Clan 83 [Položaj Predsednika]

Predsednik predstavlja vrhovnu vlast države i jedinstvo gradana Republike Kosovo.

Clan 84 [Nadležnosti Predsednika]

Predsednik Republike Kosovo:

(1) predstavlja Republiku Kosovo unutar i van zemlje;

(2) garantuje ustavno funkcionisanje institucija utvrdenih ovim Ustavom;

(3) raspisuje izbore za Skupštinu Kosova i saziva prvi sastanak iste;

(4) donosi dekrete u saglasnosti sa ovim Ustavom;

(5) objavljuje zakone koje je usvojila Skupština Republike Kosovo;

(6) ima pravo da vrati na ponovno razmatranje usvojene zakone koje smatra štetnim po

legitimne interese Republike Kosovo ili jedne ili više zajednica. Pravo vracanja zakona može iskoristiti samo jednom;

(7) potpisuje medunarodne sporazume u saglasnosti sa ovim Ustavom;

(8) predlaže amandmane na ovaj Ustav;

(9) može pokrenuti odredena pitanja pred Ustavnim sudom;

(10) urpavlja spoljnom politikom države;

(11) prima akreditivna pisma stranih diplomatkih predstavnika u Republici Kosovo;

(12) vrhovni je komandant Bezbednosnih snaga Kosova;

(13) upravlja Konsultativnim vecem za zajednice;

(14) odreduje mandatara za formiranje Vlade, nakon predloga politicke partije ili koalicije koja cini vecinu u Skupštini;

(15) imenuje i razrešava Predsednika Vrhovnog suda Kosova na predlog Sudskog saveta Kosova;

(16) imenuje i razrešava sudije Republike Kosovo na predlog Sudskog saveta Kosova;

(17) imenuje i razrešava Državnog tužioca Republike Kosovo na predlog Tužilackog saveta Kosova;

(18) imenuje i razrešava tužioce Republike Kosovo na predlog Tužilackog saveta Kosova;

(19) imenuje sudije Ustavnog suda na predlog Skupštine;

(20) imenuje Komandanta Bezbednosnih snaga Kosova, na osnovu preporuke Premijera;

(21) u saradnji sa Premijerom, imenuje Direktora, zamenika direktora i stalnog inspektora Obaveštajne službe Kosova;

(22) donosi odluku o proglašavanju vanrednog stanja, u saradnji sa Premijerom;

(23) može zahtevati sednicu Saveta bezbednosti Kosova i predsedavati istom tokom vanrednog stanja;

(24) donosi odluku o diplomatkskim i konsularnim misijama Republike Kosovo, na osnovu konsultacija sa Premijerom;

(25) imenuje i razrešava šefove diplomatskih misija Republike Kosovo, na predlog Vlade;

(26) imenuje Predsednika Centralne izborne komisije;

(27) imenuje Guvernera Centralne banke Republike Kosovo, koji ce služiti i kao Generalni direktor i imenuje ostale clanove Saveta banke;

(28) urucuje medalje, priznanja i nagrade, u saglasnosti sa zakonom;

(29) daje pomilovanja u skladu sa zakonom;

(30) najmanje jednom godišnje se obraca Skupštini Kosova u odnosu na svoj rad.

Clan 85 [Kvalifikacije za Izbor Predsednika]

Za Predsednika Republike Kosovo se može izabrati bilo koji državljanin Kosova, koji je napunio trideset pet (35) godina.

Clan 86 [Izbor Predsednika]

1. Predsednik Republike Kosovo bira Skupština, tajnim glasanjem.

2. Izbor Predsednika Republike Kosovo se vrši najkasnije trideset (30) dana pre isteka mandata aktuelnog Predsednika.

3. Za Predsednika Republike Kosovo se može nominovati bilo koji državljanin Kosova, koji obezbedi potpis najmanje trideset (30) poslanika Skupštine Kosovo. Poslanici Skupštine mogu dati samo jedan potpis za nominaciju Predsednika Republike Kosovo.

4. Izbor Predsednika se vrši sa dve trecine (2/3) glasova svih poslanika Skupštine.

5. Ukoliko na prva dva glasanja ni jedan kandidat nije dobio vecinu od dve trecine (2/3) neophodnih glasova, organizuje se trece glasanje na kojem se glasaju dva kandidata sa najvecim brojem glasova u drugom krugu glasanja i za Predsednika Republike Kosovo se bira kandidat koji je dobio vecinu glasova svih prisutnih poslanika.

6. Ukoliko se ni trecim glasanjem ni jedan kandidat ne izabere za Predsednika Republike Kosovo, Skupština se raspušta i raspisuju se novi izbori, koji se moraju održati u roku od cetrdeset pet (45) dana.

Clan 87 [Mandat i Zakletva]

1. Mandat Predsednika Republike Kosovo pocinje nakon polaganja zakletve pred Skupštinom Kosova. Tekst zakletve ce biti regulisan zakonom.

2. Mandat Predsednika traje pet (5) godina.

3. Predsednik se nakon isteka prvog mandata može ponovo izabrati samo za još jedan mandat.

Clan 88 [Nespojivost Funkcija]

1. Predsednik ne može obavljati ni jednu drugu javnu funkciju.

2. Nakon izbora, Predsednik ne može obavljati ni jednu funkciju politicke partije.

Clan 89 [Imunitet]

Predsednik Republike Kosovo uživa potpuni imunitet od krivicnog gonjenja, gradanskih tužbi ili razrešenja zbog radnji i odluka koje su doente tokom sprovodenja dužnosti Predsednika Republike Kosovo.

Clan 90 [Privremeni Izostanak Predsednika]

1. Ukoliko Predsednik Republike Kosovo privremeno ne može da obavlja svoje dužnosti, on/ona može dobrovoljno preneti svoje dužnosti na Predsednika Skupštine, koji ce biti vršilac dužnosti Predsednika Republike Kosovo. Naredba Predsednika o prenošenju odgovornosti mora sadržati razloge i period obavljanja istih, ako je upoznat sa njima. Predsednik Republike Kosovo ce ponovo preuzeti svoje obaveze kada bude u mogucnosti da sprovodi iste, na osnovu cega Predsedniku Skupštine prestaje funkcija vršioca dužnosti Predsednika.

2. Ako ne postoji dobrovoljan prenos dužnosti, Skupština Republike Kosovo, nakon konsultacija sa lekarskim konzilijumom, sa dve trecine (2/3) glasova donosi odluku o tome da Predsednik privremeno ne može obavljati svoje dužnosti. Predsednik Skupštine Kosova ce služiti kao vršilac dužnosti Predsednika Republike Kosovo, dok se isti ne vrati na svoju funkciju onda kada je spreman za obavljanje dužnosti Predsednika.

3. Funkcija vršioca dužnosti Predsednika Republike Kosovo se ne može vršiti duže od šest (6) meseci.

Clan 91 [Razrešenje Predsednika]

1. Predsednik Republike Kosovo se može razrešiti odlukom Skupštine, onda kada je kažnjen/a za neko krivicno delo ili kada nije u stanju da obavlja dužnosti ove funkcije zbog nesposobnosti ili teške bolesti, ili ukoliko Ustavni sud smatra da je on/ona izvršio tešku povredu Ustava.

2. Procedura razrešenja Predsednika Republike Kosovo se inicira putem jedne trecine (1/3) poslanika Skupštine, koji potpisuju peticiju, koja objašnjava razloge razrešenja. Ukoliko peticija navodi nesposobnost ili tešku bolest, Skupština ce zahtevati mišljenje lekara o stanju Predsednika. Ukoliko peticija navodi kršenje Ustava, ista se mora odmah podneti Ustavnom sudu, koji donosi odluku u roku od sedam (7) dana od dobijanja peticije.

3. Ukoliko je Predsednik Republike Kosovo kažnjen za neko krivicno delo ili ukoliko Skupština, u skladu sa ovim clanom, odredi da Predsednik nije sposoban da obavlja svoje dužnosti zbog nesposobnosti ili teške bolesti, ili ukoliko Ustavni sud odredi da je izvršio povredu Ustava, Skupština može razrešiti Predsednika sa dve trecine (2/3) glasova svih poslanika.