Konkurs - PËR VENDIN E PUNËS/VEND I LIRË I PUNËS
PËRSHKRIM I VENDIT TË PUNËS: Asistent Administrativ